Byråkrater med styringsiver og liten interesse for befolkningsvekst

I dag var jeg innkalt for å møte som varamedlem til hovedutvalg for næring og drift, et utvalg jeg ønsker skal legge seg bort i minst mulig i Sigdal kommune.

Det kan faktisk virke som om stemningen i utvalget har snudd til det bedre etter valget – så spørs det bare om rådmannen oppfatter signalene og endrer sin styringsiver.

Sak 14/12 dreier seg om dispensasjon og fradeling av boligtomt gården Hovland i Eggedal, slik at Knut Trøseng kan bygge og bosette seg der. Søker skriver følgende i sin søknad:

Vår sønn Knut Trøseng ønsker å bosette seg sammen med familien på eiendommen. […] Knut jobber som selvstendig snekker/maskinfører. Samboer Live […] er utdannet ergoterapeut og har 40% fast stilling i Sigdal kommune samt 40% stilling som ped. leder ved Båsheim barnehage. Hun har familie i Krødsherad hvor det er mulighet for tomt. Vi håper derfor på en positiv innstilling på tomtefradelingen og at bosetting i kommunen vil tillegges stor vekt i de forskjellige byråkratiske instanser.

Sitat fra søknad om deling av eiendom. Dessverre ikke å finne på nett da Sigdal kommune har en for dårlig nettside.

Politikere og endel administrative ledere gjennomførte denne uken en nyttig folkevalgtopplæring på Tyrifjord. Vi var alle enige om at befolkningsvekst og spredt boligbygging er særdeles viktige faktorer fremover i Sigdal. Det er viktig at det nå blir gjort politikk ut av disse meningene.

Rådmannen ser tydeligvis ikke befolkningsvekst og tilflytting som interessant sett i forhold til den gudegitte jordloven som brukes av så mange landbruksbyråkrater for å beskytte dyrket mark osv. Hør på dette forslaget til vedtak fra rådmannen:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, jf. § 11-6 andre ledd, avslår Sigdal kommune Jarle L. Trøseng sin søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for framføring av vei og fradeling av ei boligtomt på om lag 2 dekar fra Hovland gnr. 148 bnr. 1 mfl. Avslaget begrunnes med at ulempene ved en dispensasjon er klart større enn fordelene. Plan- og bygningslovens vilkår for å godkjenne dispensasjon er derfor ikke oppfylt.   
Søknaden avslås også etter jordlovas §§ 1, 9 og 12 da fradeling og veiframføring vil føre til nedbygging av dyrka mark, virke negativt for område som er definert som et viktig kulturlandskap og kunne føre til driftsmessige ulemper. Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3679&DAAID=6 (side 52)

 
Rådmannen redegjør selvsagt for fordeler og ulemper i forbindelse med søknaden, og hevder at søknaden er "begrunna ut fra et privat ønske" (Herregud, selvsagt er den jo det – vi snakker jo tross alt om privat eiendom). Det medgis også at Sigdals kommuneplan gir klare føringer på at vi skal ha en positiv holdning til spredt boligbygging, men det hevdes likevel at tomteplassering er i strid med all verdens lovverk og nasjonale føringer.
 
For meg virker det som om det bedrives politisk arbeid gjennom saksbehandling. Det henvises til nasjonale føringer og at kommuneplanen vil bli svekket.
 
Jeg skal ikke trøtte leserne ved å argumentere for eller imot. For meg er det enkelt:
  • Eier ønsker å dele tomt for å gi plass til flere folk.
  • En deling av tomt vil ikke skade andre i særlig grad.
  • Den private eiendomsretten står over enhver byråkrats styringsiver.
 
Slik så tydeligvis også resten av utvalget saken, og Høyres Frode Haugen fremmet forslag om å gå inn for delingen. Dette ble også vedtatt. Amen! Jeg håper dette innebærer et paradigmeskifte i slike saker og at rådmannen retter seg deretter istedenfor å "leke nasjonal styringspolitiker".

6 kommentarer

  1. Hei!
    Leste om dispensasjonssaken du beskriver med stor interesse. Min familie og jeg er i samme situasjon, men her har det gått litt lenger. LMT-utvalget har enstemmig, to ganger, gått inn for at vi skal få skille ut tomt på et LNF-område som ikke er egnet til jordbruk. Det er en fjellknaus… Fylket har to ganger klaget på vedtaket, og nå går det videre til settesfylkesmann… Tipper at det betyr kroken på døra for våre drømmer. Byråkrater som sitter i en storby, og som ikke bruker sunn fornuft… Jeg er kjempefrustrert… Ikke kommer de på befaring heller. Kommunenes politikere har med andre ord ingenting de skulle ha sagt i kommunen de er valgt til å lede… Er det slik vi vil ha det???

    1. Hva i alle dager er det fylkesmannen bruker som argument? Kun at det er et LNF-område? Ja, byråkrater finnes virkelig overalt og de har en ting til felles: de ser ikke ut over sin egen nesetipp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *