Kontrollutvalget i en kommune er viktig

I mange kommuner jobbes det nå med å snekre sammen råd og utvalg for valgperioden 2011-2015. Kontrollutvalget er et spesielt organ som ikke bør følge de samme prinsippene som andre utvalg når det gjelder fordeling av plasser.

Kontrollutvalget "vokter" kommunens drift, organisering og politisk styring. Derfor bør kontrollutvalget ledes av opposisjonen og ha et flertall bestående av opposisjonen.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det kan være et problem å sikre uavhengighet og objektivitet i en liten kommune der menneskene har nære relasjoner til hverandre og ofte ønsker å "spille på lag" med hverandre. Et kontrollutvalg skal ikke spille på lag med noen andre.

I Kommunal Rapport fra 20. oktober 2011 uttaler kommunalminister Liv Signe Navarsete at kommunestyrene bør gi opposisjonen flertallet i kontrollutvalget av hensyn til legitimiteten, fordi innbyggerne skal føle at de som har makten blir kikket i kortene. Samtidig uttaler leder Martin Engeset i Forum for kontroll og tilsyn følgende:

Det er god praksis at opposisjonen har lederen og flertallet i kontrollutvalget.

Sitat: Kommunal Rapport 20. oktober 2011 side 6.

Etter som det har vist seg at bruk av forholdsvalg kan slå svært uheldig ut i kommuner der posisjonen har stor makt (f.eks. i Porsgrunn), anbefaler Engeset bruk av avtalevalg når det gjelder kontrollutvalget. Det vil si at man ikke velger kontrollutvalgsmedlemmene ut fra størrelse i kommunestyret, men blir enige om hvilket parti og representanter som skal sitte i utvalget.

Det er ikke hvem som helst som kan sitte i kontrollutvalget. Kommuneloven setter tydelige krav til dette. Jeg sakser fra Kontrollutvalgsboken som er en veileder utgitt av Kommunal- og Regionaldepartementet:

 

Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgsarbeidet medfører at et medlem av kontrollutvalget som hovedregel ikke kan ha verv som kan komme i konflikt med arbeidet i kontrollutvalget. Dette innebærer at følgende personer ikke kan bli valgt til kontrollutvalget:
  • ordfører og varaordfører
  • medlem og varamedlem til formannskap og fylkesutvalg
  • medlem av kommunestyrekomité
  • medlem og varamedlem av kommunale nemnder og utvalg med beslutningsmyndighet 
  • ansatte i kommunen

Begrensningene i valgbarhet kan i noen tilfeller medføre at det er vanskelig å finne personer som er valgbare til kontrollutvalget. Dette er en særlig utfordring dersom kontrollutvalget velges etter at de andre utvalgene er valgt, og spesielt dersom alle medlemmene skal komme fra kommunestyret. Kommunestyret bør derfor vurdere å velge kontrollutvalget på det konstituerende møtet, før valg av andre råd og utvalg.

Jeg vet ikke hvordan det siste punktet håndteres i andre kommuner, men i min kommune gjøres dette dessverre ikke. Jeg kommer derfor til å foreslå at ved neste korsvei velges kontrollutvalget i det konstituerende møtet – for å lette på eventuelle problemer med å finne de riktige folkene til utvalget.
 
I tillegg til de konkrete personene som nevnes i sitatet ovenfor, er det ifølge kontrollutvalgsboka viktig å merke seg følgende:
 
Valgbarhet og inhabilitet
 
Kommunestyret må være oppmerksom på at det kan være forhold som gjør at valgbare personer ofte kan bli inhabile, og at det derfor ikke er tilrådelig at de blir valgt. For eksempel dersom:
  • kontrollutvalgsmedlemmet er i en for nær relasjon med personer som har lederansvar i kommunens sentraladministrasjon
  • kontrollutvalgsmedlemmet er styremedlem eller leder i et selskap som kommunen har eierskap i
 
 
Det er altså mange ting man bør legge vekt på når kontrollutvalget skal snekres sammen i en kommune.
 
Siden utvalget er et av de viktigste for å ivareta at innbyggernes rettigheter blir fulgt og kommunens drift er forsvarlig organisert, skal man ikke ta lett på en slik oppgave.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *