Langsomt inn i fremtiden

Dette innlegget er myntet på alle dem som synes at TTT er noe kjedelige greier – Ting Tar Tid. Men for alle som har erfaring med offentlige myndigheter og politiske prosesser, er eksemplet sikkert ikke vanskelig å følge. Jeg kritiserer ingen spesielle personer, men ønsker bare å formidle hvordan man som politiker kan bli frustrert når utålmodigheten tar overhånd (med rette i min hjerne).

9. desember 2008 kan Bygdeposten fortelle at Sigdal kommunes nettsider kom helt nede på 368. plass i en kvalitetsvurdering av alle landets kommunale nettsteder. – Jeg vil ta tak i denne saken og sørge for at vi kommer i gang med arbeidet med å sørge for at vi skal får ei god og funksjonell hjemmeside, uttalte ordfører Kari Kolbræk Ask til Bygdeposten 10. desember 2008.

Jeg kunne selvsagt ikke dy meg for å kommentere i et leserinnlegg (har forøvrig jobbet med samme publiseringsverktøy som kommunen i mange år uten store problemer):

Sigdal kommunes nettsider er ikke bra. Så enkelt er det. Ja, for noen år siden var kommunens ok i forhold til mange andre kommunale nettsider, men tiden har så absolutt reist fra Sigdal kommunes sider.

Ta en kikk på andre kommuner og gjør en jobb for å finne ut hva som finnes der ute i markedet, så blir sikkert resultatet bedre ved neste korsvei.

Forøvrig er det ikke bare utseendet eller funksjonaliteten som er viktig, like viktig er at de kommunalt ansatte ser nettsidene som et ledd i informasjonskulturen rettet mot innbyggerne og andre med interesse for Sigdal og legger ut store og små nyheter/endringer.

I desember 2009 var det igjen tid for ny kåring. 4. desember 2009 kunne Bygdeposten fortelle at Sigdal kommunes nettsider var blant de dårligste i landet og fikk kun to stjerner. Det er da jeg forstår at «noen» i Sigdal kommune trenger et lite spark bak – jeg fremmer en interpellasjon:

Sigdal kommunes mediestrategi

Sigdal kommune liker å profilere seg som en kommune som gjør mye for sine innbyggere og gjør sitt ytterste for å lokke nye innbyggere til vår flotte bygd. Spørsmålet er om kommunens mediestrategi eksisterer eller er tilstrekkelig utformet for å møte dagens samfunn?

Sigdal kommunes nettsider ble nylig vurdert av Direktoratet for forvaltning og IKT og funnet å være den dårligste nettsiden i hele Buskerud. Vi er også blant de dårligste i hele landet (nr. 666). I fjor på denne tiden ble vi i samme kåringen plassert på plass nr 368. Da uttalte ordføreren til Bygdeposten:

” – Dette var ikke bra. Vi har helt klart ønske og ambisjoner om å ha ei god nettside som er tilgjengelig for brukerne og med et nyttig og relevant innhold, sier ordfører i Sigdal Kari Ask. […] – Jeg vil ta tak i denne saken og sørge for at vi kommer i gang med arbeidet med å sørge for at vi skal får ei god og funksjonell hjemmeside, sier Ask.”

Denne kåringen er et tegn på at Sigdal kommune har sovet i timen, for en del år tilbake ble vi berømmet for en god nettside. Nå holder den ikke mål lenger, så enkelt er det vel. Ordføreren er kommunens markedsfører nr. 1. Også vi politikere og ansatte i kommunen er viktige aktører i kampen for å vise at Sigdal eksisterer, er attraktiv og ikke er ”sidrompa”. Det finnes mange måter å markedsføre bygda på i dagens elektroniske samfunn, enten vi snakker om sosiale medier (facebook, twitter, nettby), kommunale nettsider, andre nettsider, blogger osv. Kun fantasien stopper oss.

På meg virker det som om kommunens kunnskaper og interesse for nye medier er totalt fraværende, vi blir akterutseilt sammenlignet med andre. Dette kan bidra til å forsterke et negativt image for kommunen og er dermed viktig å ta tak i.

Hva vil ordføreren konkret gjøre for å modernisere Sigdal kommunes nettsider og utvikle en mediestrategi som også viser at Sigdal kommune klarer å gjøre noe mer enn bare å bestille annonser i lokalavisa når noe skjer?

8. desember 2009 skrev så Bygdeposten om undertegnedes interpellasjon, med overskrift «Sidrumpa» på nett – en glimrende karakteristikk i mine øyne. Som vanlig uttaler ordfører Ask: «Kjedelig, dette må vi løse».

I kommunestyrets møte 18. desember 2009 svarer ordfører Kari Ask på interpellasjonen med følgende:

Svar fra ordfører Kari Kolbræk Ask på interpellasjon fra representanten Rune K. Nikolaisen (V) om ”Sigdal kommunes mediestrategi”.

Jeg takker for engasjementet til representanten Nikolaisen. Det er et engasjement som vi trenger om vi skal bli bedre.

Kommunens informasjonsplan er fra 1997. Det var en langsiktig plan på overordna nivå og med mål som fortsatt ikke er nådd. Om Internett / intranett – strategi heter det:

• Postjournal tilgjengelig på internett.
• Etter hvert tilgang til kommunens arkiv og saksdokumenter på internett.
• Åpne for at kommunens politikere kan kommunisere med hverandre og kommunen via nett.

En av strategiene fra 1997 var å gjøre kommunens arkiv tilgjenglig via Internett. Sigdal kommune fikk på plass Internettsider i 1998 med tilgang til postjournal og sakspapirer til politiske møter. Kommunens Internettplattform åpner ikke for toveis kommunikasjon. Det holder ikke i dag.

Kommunen digitaliserer nå sitt arkiv ved at all post til kommunen blir gjort tilgjenglig i digital form. Det samme vil skje med vedlegg til saker som behandles i kommunens politiske organer. Dette vil gi en bedre og enklere tilgang til den store informasjonsmengden som ligger i kommunens arkiv.

Kommunen er i gang med å etablere Byggsøk. Det vil si at alle byggesøknader kan sendes elektronisk og legges over i vårt arkiv. Det vil være på plass innen sommeren. Kommunen er også eier av en stor kartbase som gjøres tilgjengelig gratis via Internett.
I tillegg til digitalisering av kommunens arkiv er kommunen i gang med overgang til et nytt økonomisystem som også inkluderer nytt lønns- og personalsystem. Det skal være i drift før sommeren. Det vil også bli lagt til rette for avtalegiro og e-faktura.

I sum står kommunen ovenfor mange og store omlegginger i 2010 som vil kreve svært mye av kommunens ansatte. Noen omlegginger kan kjøpes for penger som for eksempel å gjøre kart digitalt tilgjenglig. På andre områder er det kommunens ansatte som må legge til rette informasjonen. Det krever tid og engasjement og må sees i forhold til andre prioriterte
oppgave.

En kåring hvor Sigdal kommunes nettside havner langt ned på listen, og dårligst i Buskerud, er verken hyggelig eller holdbart. Kåringen foretatt av Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) har brukt tre hovedkriterier for sin kåring: tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Det legges vekt på toveis informasjon og personlig tilpasning, selvbetjening og utnyttelse av
webteknologien til å lage nyttige løsninger.

Sigdal kommunes hjemmeside hadde for en del år tilbake gode resultater. Ordføreren har fortsatt ambisjoner om at kommunen skal ha ”ei god nettside som er tilgjengelig for brukerne og med et nyttig og relevant innhold”, slik jeg uttalte for et år siden. Dette må være målet, og resultatet av kåring må komme som en bonus.

Kommunens hjemmeside skal dekke Sigdal kommunes behov for kommunikasjon med kommunens innbyggere som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og utviklingsaktør. For meg som politiker er det viktig å være bevisst på at det vil kunne være annerledes enn mitt behov for kommunikasjon med potensielle velgere.

Ordføreren går inn for at det igangsettes gjennomgang og oppdatering av kommunens informasjonsstrategi med utgangspunkt i ”Informasjonsplan for kommunen” (vedtatt 30.10.97, KS-sak 75/97). Drøfting av mål og innhold for kommunens hjemmeside skal vektlegges spesielt i dialog med kommunens organisasjon og brukergrupper. Forslag til revidert informasjonsplan med tiltak og kostnadsberegning legges fram til politisk behandling i god tid før oppstart av budsjettbehandling 2011.

Jeg fremmet deretter følgende forslag i kommunestyrets møte og fikk full oppslutning fra alle representantene på dette:

Det igangsettes gjennomgang og oppdatering av kommunens informasjonsstrategi med utgangspunkt i ”Informasjonsplan for kommunen” (vedtatt 30.10.97, KS-sak 75/97). Drøfting av mål og innhold for kommunens hjemmeside skal vektlegges spesielt i dialog med kommunens organisasjon og brukergrupper. Forslag til revidert informasjonsplan med tiltak og kostnadsberegning legges fram til politisk behandling i god tid før oppstart av budsjettbehandling 2011.

Dermed var det klart at den 12 år gamle informasjonsplanen skulle «rulleres» som det så fint heter på politikerspråket.

4. februar 2010 bestemmer man i administrasjonsutvalget at planen skal ut på høring med frist 25. mars 2010 og at saken opp i kommunestyret i mai 2010:

Kommunens informasjonsplan ”Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens brukere, næringsliv og media” med etiske retningslinjer for kommunens informasjonsvirksomhet, vedtatt av kommunestyret 30.10.1997, sendes for kommunens råd og utvalg i tillegg til kommunes arbeidstakerorganisasjoner for innspill til justering. Frist for innspill settes til 25. mars.

Utkast til justert informasjonsplan legges fram i administrasjonsutvalg/kommunestyre i mai.

09.03.2010 behandler Eldrerådet saken og kommer med følgende innspill:

Eldrerådet vil presisere at det er svært viktig at man opprettholder ordningen med Kommune Informasjon.

10.03.2010 behandler Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne saken og kommer med følgende innspill:

Tilgjengelighet for alle er avgjørende. For blinde og svaksynte er det avgjørende at informasjon blir lagt fram slik at denne gruppen også kan ta del i informasjonen. Det vil si at i tillegg til skriftlig informasjon, må dette også være tilgjengelig i taleformat. Elektronisk tekst må derfor være i et slikt format at det er tilpasset syntetisk taleprogram.

Hovedutvalg for helse og sosial (09.03.2010), hovedutvalg for oppvekst og kultur (10.03.2010), hovedutvalg for næring og drift (11.03.2010) og ungdomsrådet (25.03.2010) kommer ikke med innspill i sakens anledning.

I det ordfører og undertegnede ser at det er få innspill, tar vi sammen tak i den gamle planen og utarbeider et komplett forslag til en ny informasjonsplan (en spesiell saksforbundet allianse mellom Senterpartiet og Venstre):

Informasjonsplan Sigdal kommune
Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens brukere, næringsliv og media

Informasjonsplanen vil presentere mål og tiltak for hvorfor Sigdal kommune skal informere og kommunisere med innbyggerne, ansatte, politikere og andre interessenter. Informasjon og kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen, og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler. Planen skal tas i bruk i hele organisasjonen og
rulleres en gang i kommunestyreperioden.

Kommunes ledelsesfilosofi:
Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Informasjon er et strategisk virkemiddel i utøvelse av kommunens politikk på linje med økonomiske (tilskudd, avgifter o.l.), normative (reguleringsplaner, retningslinjer, avtaler o.l.), fysiske (bygging av veier o.l.) og organisatoriske virkemidler.

Hovedmål
Sigdal kommunes informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal bidra til å:
• Gi innbyggerne innsikt i kommunens tjenester og tilbud
• Styrke lokaldemokratiet og motivere til deltakelse i beslutningsprosesser
• Sikre gode interne arbeidsprosesser og kultur
• Rekruttere fremtidig arbeidskraft
• Gi god folketallsutvikling, profilere kommunen som et godt sted å bo.

Målgrupper
Kommunens viktigste målgrupper, i tillegg til egne ansatte og politikere, er:
• Innbyggerne
• Media
• Næringsliv og organisasjoner
• Lag og foreninger
• Mulige tilflyttere
• Hytteeiere i kommunen
• Besøkende
• Kommuner i ulike regionale samarbeid
• Andre kommuner, fylkeskommunen, stat og regjering
• Øvrige myndigheter

Kommunikasjonsutfordringer
Sigdal kommunes viktigste kommunikasjonsutfordringer er å:
• Ta i bruk kommunikasjon som virkemiddel i det daglige arbeidet
• Bruke et forståelig språk og ha en enhetlig, visuell profil
• Motivere til dialog og medvirkning fra alle grupper i kommunen
• Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester
• Bygge en felles og samlende internkultur for hele kommunen
• Klargjøre roller og ansvar
• Møte media og andre interessenter åpent, aktivt og planlagt
• Utvikle kommunikasjonskanaler med innbyggere og tjenestemottakere i takt med den teknologiske utviklingen

Delmål med tilhørende tiltak
1. Informasjon er et lederansvar
2. Intern informasjon og kommunikasjon
3. Ekstern informasjon og kommunikasjon
4. Teknologi
5. Profilering
6. Omdømme
7. Informasjon i krisesituasjoner
8. Lokaldemokratiet

1. Informasjon er et lederansvar
Mål:
Leder i Sigdal kommune har hovedansvar og eierskap til informasjon innenfor eget fagfelt. Dette innebærer å ha ansvar for å kommunisere aktivt og informere hensiktsmessig om sin virksomhet og tjenester internt og eksternt.

Resultat:
• Gi kvalitetssikret og god informasjon til innbyggere og tjenestemottakere
• Øke bevisstheten blant ledere om hva de skal informere om, og når og hvordan de skal informere
• Sentralbordet har tilstrekkelig kvalitetssikret informasjon, slik at de kan informere publikum godt om tjenestetilbudet i Sigdal

Aktuelle tiltak:
• Alle ledere legger informasjonsplanen til grunn i sitt informasjons- og kommunikasjonsarbeid
• Det utarbeides rutiner som den enkelte leder kan bruke i dette arbeidet
• Kommunens nettside skal ha god informasjon om alle kommunens virksomheter. Noen virksomheter får ansvar for egen nettside.
• Nettsiden skal til enhver tid ha oppdaterte tjenestebeskrivelser for alle tjenestene Sigdal kommune leverer
• Rutiner i forhold til håndterting av media gjennomgås.

2. Intern informasjon og kommunikasjon
Ansatte i kommunen er kommunens viktigste informasjonsressurs. De har en stor kontaktflate
mot kommunens innbyggere som gir kommunen muligheter for en aktiv toveis kommunikasjon med kommunens brukere. Gjennom en personlig kontakt kan vi nå kommunens innbyggere på en mer direkte måte enn gjennom en generell skriftlig informasjon.
Dette krever god intern informasjon for å gi kommunes medarbeidere nødvendig trygghet til å kommunisere med kommunens innbyggere og pressen.

Nærmeste overordna er ansvarlig for å gi den informasjon som den enkelte har behov for. Alle ansatte skal videreformidle informasjon til kolleger og ledere.

Aktuelle tiltak:
• Introduksjonskurs for nytilsatte.
• Bruke kommunens interne møter aktivt til å formidle informasjon og holdninger
(ledermøter, husmøter osv.).
• Opplæring i kundebehandling og kommunikasjon.
• Opplæring/repetisjon i lovverket for kommunal forvaltning.

3. Ekstern informasjon og kommunikasjon
Mål:
Informasjon fra Sigdal kommune skal gjøres tilgjengelig for flest mulig gjennom ulike informasjonskanaler. Det skal legges til rette for at innbyggerne har reell mulighet til å kommunisere med kommunen, også elektronisk.

Resultat:
• Innbyggerne blir informert om og får tillit til kommunens virksomhet og tjenester
• Innbyggerne får aktuell informasjon om administrativ og politisk virksomhet, tjenestetilbud, planer og saker som har betydning for lokalsamfunnet
• Alle innbyggere blir hørt og alle klager tatt på alvor
• Deltakelse, interesse og engasjement i utviklingen av lokalsamfunnet
• Styrket lokaldemokrati
• Godt omdømme for Sigdal kommune

Aktuelle tiltak:
• Sentralbordet er til enhver tid oppdatert på intern og ekstern informasjon og er utstyrt med og opplært i bruk av moderne kommunikasjonsverktøy
• Alt kommunalt informasjonsmateriell gjennomgås, samordnes og oppdateres
• Ny nettside med mulighet for elektronisk kommunikasjon og innsending av skjema
• Informasjonsmappe til nye innbyggere
• Folkemøter ved større saker, for eksempel reguleringsplaner, sentrumsplaner med mer
• Gjennomføre bruker- og publikumsundersøkelser
• Evalueringsskjema etter besøk i kommunal forvaltning
• Mal for kommunikasjonsarbeid i prosjekt og større saker
• Kommune informasjon gis ut etter behov og sendes alle husstander.

4. Teknologi
Mål:
• Sigdal kommunes nettside skal være enkel å bruke, oppdatert og universelt utformet. Tilgjengelighet er avgjørende. For blinde og svaksynte er det nødvendig at informasjon blir lagt fram slik at denne gruppen også kan ta del i informasjonen. Det vil si at i tillegg til skriftlig informasjon, må dette også være tilgjengelig i taleformat. Elektronisk tekst må derfor være i et slikt format at det er tilpasset syntetisk taleprogram.
• Publikum skal ha mulighet til å finne informasjon og sende søknader og forespørsler hele
døgnet.
• Sigdal kommune skal ha et godt utbygd intranett
• Sigdal kommune skal følge med i den teknologiske utviklingen og vurdere endringer og
nye løsninger ved behov

Resultat:
• kommunens nettside med digitale skjemaer og innsyn i postjournal og politiske dokumenter bidrar til rask og effektiv informasjonsformidling til innbyggerne
• Sigdal kommune blir i større grad en ”døgnåpen” kommune, hvor publikum kan få informasjon, samt sende søknader, skjema og forespørsler hele døgnet
• Intranett gjør alle ansatte informert

Aktuelle tiltak:
• Ta i bruk elektroniske skjema
• Utvikle ny nettside for Sigdal kommune
• Utvikle intranett for ansatte
• Opprette ekstranett for politikere, og vurdere papirløs saksutsending til politikere
• Videreutvikle politiske møtebøker i sammenheng med ny nettside
• Være bevisst på utviklingen av sosiale medier og ta de i bruk der det er hensiktsmessig

5. Profilering:
Mål:
• Sigdal kommune skal fremstå med en helhetlig og lett gjenkjennelig profil. Det er lett å se at Sigdal kommune er avsender.

Resultat:
• Presentasjon av Sigdal kommune skjer alltid med lik grafisk profil
• Tydelig identitet på all profilering og informasjon om Sigdal kommune

Aktuelle tiltak:
• Tilpasse og iverksette ny, grafisk profil, som inneholder bruk av tekst, bilder, farger mv i alle kommunens virksomheter
• Sigdal kommunes informasjonsmateriell samordnes

6. Omdømme
Mål:
• Sigdal kommune skal ha et godt omdømme blant innbyggerne og utenfor bygda
• Sigdal kommune skal fremstå som en kvalitetsbevisst, serviceorientert og åpen kommune, som er tydelig, tilgjengelig og synlig

Resultat:
• Innbyggere og omverden for øvrig har et positivt inntrykk av Sigdal kommune
• Sigdal kommune er et attraktivt sted å bo og får økt tilflytting
• Sigdal kommune er attraktiv for næringsetablering
• Sigdal kommune er en attraktiv arbeidsgiver
• Sigdal kommune har en styrket posisjon blant innbyggere, tjenestebrukere, medarbeidere, samarbeidspartnere, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.
• Alle ansatte og politikere er bevisste på at de er med på å bygge og påvirke omdømmet til Sigdal kommune gjennom sitt daglige arbeid.

Aktuelle tiltak:
• Følge opp tiltakene i informasjonsplanen
• Bevisstgjøre ansatte og politikere på at de er med på å bygge omdømmet til kommunen gjennom sitt daglige arbeid
• Synliggjøre kommunens resultater
• Innbyggerundersøkelser

7. Informasjon i krisesituasjoner
Se Kriseplan for Sigdal kommune.

8. Lokaldemokratiet
Mål:
Sigdal kommune må best muliglegge til rette for at innbyggerne får innsikt i og forståelse for hvordan kommunen og det politiske arbeidet er organisert og hvordan det fungerer.

Resultat:
• Mer engasjement i lokalbefolkningen
• Større valgdeltakelse

Aktuelle tiltak:
• God informasjon før og etter møter i politiske råd og utvalg
• Innbyggerundersøkelser
• Videooverføring av politiske møter
• Tilrettelegging for politiske partier via kommunens nettsider
• Bruk av sosiale medier for å få kontakt med brukergruppene

Dette forslaget ble levert innen høringsfristen 25. mars 2010. Som nevnt i opprinnelig vedtak i administrasjonsutvalget skulle saken deretter tas opp i maimøtet i kommunestyret, noe som ikke skjedde. Forslagene ble liggende i en skuff frem til administrasjonsutvalgets møte 3. juni 2010 der følgende ble vedtatt:

Forslag til ny informasjonsplan for Sigdal kommune med ”Informasjonsplakat” og etiske retningslinjer for kommunes informasjonsvirksomhet vedtas. Side 5, punkt I – teksten endres til Ledere i Sigdal kommune har hovedansvar når det
gjelder informasjon osv. Planen må også språkvaskes.

18. juni 2010 behandles forslag til ny informasjonsplan i kommunestyret. Følgende blir vedtatt:

Forslag til ny informasjonsplan for Sigdal kommune med ”Informasjonsplakat” og etiske retningslinjer for kommunes informasjonsvirksomhet vedtas. Side 5, punkt I – teksten endres til Ledere i Sigdal kommune har hovedansvar når det
gjelder informasjon osv. Planen må også språkvaskes.

Tilleggsforslag til Kommunens informasjonsplakat, underpunkter:

Nytt punkt:
• Ved henvendelse via e-post gis bekreftelse på mottak senest innen 2 virkedager.

Det legges fram sak som viser kostnader for ulike tiltak i planen i forbindelse med budsjettbehandling for 2011.

Budsjettforslaget til rådmannen legges frem i november, men inneholder ingen verdens ting om noe som kan minne om en vurdering av kostnader for ulike tiltak i planen. Det er tydelig at den har havnet i skrivebordskuffen, ikke uvanlig for en administrasjon som ikke ser seg tjent med eller har kapasitet til å utføre arbeidet som kommunestyret har pålagt dem.

1. desember 2010 sender jeg følgende e-post til rådmann Jens Sveaass, med kopi til ordfører Kari Kolbræk Ask:

Ta en kikk på denne lille saken.

Ja, du finner Sigdal på bunnplass i Buskerud og vi er på 9. plass FRA BUNNEN når det gjelder nettsidene til offentlig forvaltning i HELE Norge.

I kommunestyrets møte 18. juni 2010 ble følgende vedtatt i forbindelse med rullering av informasjonsplanen:

Det legges fram sak som viser kostnader for ulike tiltak i planen i forbindelse med budsjettbehandling for 2011.

Enstemmig vedtatt.

Jeg kan ikke se at vedtaket er fulgt opp.

Hvor lenge skal Sigdal lene seg tilbake uten å gjøre noe? Skal vi vente til gjennomsnittlig resultat blir 0%? 😉

Jeg har ikke tenkt å kjøre denne saken ut i offentligheten uten at jeg blir spurt og jeg vil gjerne gi deg en sjanse til å følge opp kommunestyrets vedtak – skulle vel ikke være noe i veien for å gjøre det, eller? Er selv rimelig paranoid overbevist om at gamlerådmannen overhodet ikke så noen hensikt i å gjøre noe med nettsidene; han vandrer kanskje for mye i gangene ennå?

Samme dag svarer først ordfører Ask:

Jeg er kjent med undersøkelsen, og har kommentert den overfor Bygdeposten allerede. Det er ikke hyggelig å havne nederst på denne listen i år også.

Det jeg sa til Bygdeposten var:

 • Kommunens informasjonsplan er rullert og vedtatt i kommunestyret 17. juni.
 • Jeg mener at vi har innarbeidet bedre rutiner når det gjelder oppdatering og aktualitet på hovedsida.
 • Kommunen trenger nytt webverktøy, da det ligger en del begrensninger i det webverktøyet vi har.
 • Jeg har drøftet kalkyler og framdrift for oppdatering av webside med rådmann, og har bedt journalisten ta en prat med han direkte for å få kommentar på det.
 • Rådmann tiltrådte første september, og det har vært nødvendig å prioritere budsjett og å komme inn i en rekke saker. Budsjett og handlingsplan er kommunens viktigste styringsredskaper, og jeg støtter rådmannens tidsprioritering på det.
 • Rådmann Jens Sveaass svarer litt senere samme dag:

  Jeg har vært forberedt på å måtte svare på dette. Jeg ser at Kari (som jeg har drøftet dette og prioriteringene i denne sammenhengen med tidligere) har vært innom hovedpoengene. Jeg tar ikke dette nærmere i epostform her nå, – håper det er OK?

  Vi kan ta det nærmere både i formelle fora (regner med det blir anledning både i formannskap i morgen og i kommunestyret), og eventuelt utveksle noe mer inngående syn på disse sakene så snart vi måtte ha en anledning.

  Jeg ønsker bare å understreke en ting. ”Gamlerådmanns” tilstedeværelse i gangene har ingen ting med dette å gjøre. Jeg har ikke mottatt innspill eller føringer i noen som helst form knyttet til denne saken. Jeg ønsker å understreke at jeg gjør mine helt egne og selvstendige vurderinger av en rekke av de utfordringer som stadig ruller på etter 3 måneder ”i stolen”. Kjell Tore og jeg har et utmerket samarbeid og jeg er sikker på at det er til Sigdal Kommunes beste totalt sett.

  Fint med engasjement og trykk på saken, – som sagt så ser jeg frem til en nærmere dialog knyttet til å løse disse utfordringene.

  Jeg er kort og rimelig tydelig i mitt svar, kanskje for tydelig – det kommer nemlig ikke noe mer svar, verken fra ordfører eller rådmann:

  En ting er vel å drøfte kalkyler osv. – vel og bra, en annen ting er å gjøre det som faktisk står i vedtaket – legge frem en sak for kommunestyret…

  Selvsagt er det riktig at en ny rådmann (tiltrådte i september) skal få tid til å sette seg inn i ting. Jeg forstår også at prioriteringer må gjøres. Det jeg ikke forstår er hvordan dette kan skje på den måten at ordfører Kari Ask «aksepterer» en slik prioritering uten at kommunestyret informeres (f.eks. gjennom budsjettforslagene – en setning hadde jo holdt).

  17. desember 2010 tar igjen Venstre v/Runolv Stegane opp hansken og får enstemmig vedtatt følgende forslag:

  Kommunestyret forventer at rådmannen og ordfører sørger for at tidligere vedtak om informasjonsplan for Sigdal følges opp slik kommunestyret har vedtatt to ganger tidligere. Sak legges frem i vårhalvåret i 2011.

  Da gjenstår det å se om siste ord er sagt i saken, jeg har mine tvil.

  6 kommentarer

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *