Skattekontorer nedlegges – skal Navarsete flippe ut igjen?

I kommunestyremøtet vårt 7. april 2011 fikk vi servert et brev fra Skatt sør som forteller at skattekontoret i Sigdal skal vurderes avviklet ved utgangen av mai 2011. Brevet er ingen overraskelse for dem som følger med i politikken, i desember 2010 i forbindelse med budsjettbehandlingen ga Stortinget Skatteetaten fullmakt til å endre i sin kontorstruktur – som det så pent heter:

Skatteetaten har en struktur med mange små kontorer. Dette er utfordrende både faglig og kostnadsmessig. For å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud til alle skattytere, herunder ensartet behandling av like saker, og en effektiv ressursbruk, har Skattedirektoratet fått fullmakt til å legge ned mindre skattekontorer. De fleste av disse kontorene har to eller færre ansatte. Ved nedlegging av kontor skal etaten legge opp til å styrke nærliggende kontor. Nedleggelse av disse mindre kontorene vil i liten grad påvirke tjenestetilbudet i berørte kommuner fordi skattyter kan benytte gode tjenester gjennom andre etablerte kanaler. Nedleggelse skal ikke føre til økt sentralisering til de største byene.

Sitat: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2011/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Skatteetatens-kontorstruktur/

Det var tydeligvis ikke mye debatt om saken i Stortinget, jeg finner kun følgende som nevner saken:

1) Per Olaf Lundteigen fra SP:

Så bare en kort merknad til det som går på nedleggelse av skattekontorer. NTL Skatt har i henvendelse til finanskomiteen minnet oss om at en her må legge vekt på de ansattes medbestemmelse og i den forstand om og hvilke kontorer som i tilfelle kan nedlegges, og at også kommunestyrene, med sin politiske ledelse, trekkes inn, slik at en medvirker til det. En endring av kontorstrukturen på ligningsområdet har også betydning for hvilken informasjonsoppgave kommunene får, siden de fortsatt og helt rettmessig står for den kommunale skatteoppkreverrollen. Jeg håper at departementet kan være fleksibelt i forhold til den prosess som nå kommer, fordi det er ganske ulike vurderinger av i hvilken grad det er en omstilling som er framtidsrettet eller ikke, og vi ser at det er andre måter å gjøre dette på som virker mindre sentraliserende enn det som ligger i dette budsjettet.

Sitat: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101215/9/#a4

2) Borghild Tenden fra V:

Jeg viser også til at Venstre i sitt alternative statsbudsjett er opptatt av at omstruktureringen av skatteetaten skjer på en måte som gjør at det blir en mer fornuftig og hensiktsmessig nedlegging av skattekontorene. Dette var også representanten Lundteigen inne på, så jeg regner med at han fikser det i regjeringen.

Sitat: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101215/9/#a6

Lundteigen bruker mange fine ord, men har tydeligvis ikke hatt noen gjennomslagskraft (slik det ofte er med den karen – big words and nothing to say) i sin egen regjering. I kommunestyremøtet var alle representantene enig (også undertegnede) at ordfører og rådmann bør legge trykk på saken når dialogen kommer i gang om en eventuell nedleggelse.

Solveig Bechmann fra Sigdal og Eggedal AP sin kommunestyregruppe ville til og med skrive brev til kommunalminister Liv Signe Navarsete (SP) for å fortelle om Sigdals mening i saken – men da håper jeg ikke det påpekes at Senterpartiet nok en gang er ansvarlig for sentralisering og fjerning av offentlige tjenestetilbud i små distriktskommuner. Ministeren bør i alle fall telle til 10, puste dypt inn og ut og kanskje til og med sluke noen beroligende tabletter før hun svarer.

Jeg skjønner at det er smart å si at vi selvsagt er pokka nødt til å beholde skattekontoret i kommunen vår, men jeg er usikker på om det er en fornuftig løsning – kanskje det går mer på følelser? Jeg forstår Skatteetatens ønske om større kompetansemiljøer med økt kvalitet og en mer effektiv ressursbruk. Samtidig bør man kunne vurdere om enkelte «skattetjenester» kan ordnes via kommunens servicetorg.

Hva er det folk trenger hjelp til på Skattekontoret i dag? Jeg vet ikke, fordi jeg aldri er der selv. Etter hvert som moderne teknologi tar mer og mer over, blir det færre som ser behovet for enkelte av tjenestene. Når hadde jeg sist behov for å kontakte folkeregisteret? Når var jeg sist innom i banken? Må jeg snakke med en postansatt? Jeg ser selvsagt at selv om jeg ikke nødvendigvis trenger slike tjenester, så er det nok andre som gjør det. Men disse burde få hjelp fra kommunens servicetorg.

Men i Sigdal bør nok «servicetorget» utvikles – enten det gjelder rene sentralbordtjenester, informasjon via nett eller kunnskap om offentlige tjenestetilbud som f.eks. skatt osv. Ingenting galt sagt om de ansatte på sentralbordet i kommunen, men «sentralbordet» bør moderniseres og få tilbud om kursing slik at nye tjenester kan tilbys derfra.

Hva synes du om at skattekontor med færre enn fem ansatte kan bli nedlagt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *