Trøbbel med sosialhjelpen i Sigdal

Fylkesmannen har denne våren undersøkt om Sigdal kommune sikrer forsvarlig behandling av søknader om økonomisk stønad. Hele tilsynsrapporten finner du på Helsetilsynets sider.

Kommunen skal sørge for at det er en forsvarlig håndtering av henvendelser om hjelp, det skal være en tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet, stønadsbehovet skal vurderes individuelt og utmålingen av stønad skal samsvare med søkers hjelpebehov. Dette har ikke Sigdal kommune maktet å gjøre hittil ifølge rapporten.

En slik tilsynsrapport er ikke enkel å forstå, men når det tilkjennegis avvik må dette rettes på så snart som mulig. I mine øyne er det ganske dramatisk når tilsynsmyndighetene skriver følgende:

Sigdal kommune sikrer ikke at søknader om økonomisk stønad avgjøres i samsvar med krav i lov og forskrift.

Sitat: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Buskerud/2011/Sigdal-kommune-sosiale-tjenester-i-Nav-2011/

Jeg skal ikke kritisere for mye uten å ha nøyere kjennskap til forholdene, men konstaterer at tilsynsmyndighetene forteller at det er ca. 35 personer som mottar økonomisk stønad og at det lokale NAV-kontoret har 3,7 kommunale årsverk og 2,6 statlige årsverk fordelt på 7 personer. Selvsagt er det ikke alle disse for jobber med økonomisk stønad, men likevel….

Avviket baserer seg på følgende observasjoner:

  • Det blir satt vilkår for stønad som ikke er i samsvar med bestemmelsene for å sette vilkår.
  • Det blir satt vilkår uten at det er vurdert om vilkåret kan være uforholdsmessig byrdefullt.
  • Det er til dels uklart skille i vedtakene mellom vilkår for stønaden og melding/informasjon til søker.
  • I flere saker der det er søkt stønad til ulike formål er det kun fattet vedtak for deler av søknaden, uten at øvrige deler er vurdert eller avslått.
  • Vedtakene inneholder i liten grad individuelle begrunnelser for å fravike lovens hovedregel om stønad i kontant utbetaling (utbetaling til konto).
  • Det er ikke dokumentert samtykke fra bruker ved direkte utbetaling til kreditor. Det er uklar forståelse av betydningen av samboers økonomi ved behandling av søknad om økonomisk stønad.
  • Det er ikke etablert rutiner for å sikre at barns behov blir særlig kartlagt.
  • Flere søknader om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet har ligget ubehandlet i uforsvarlig lang tid.
  • Det er ikke etablert system for melding av uønskede hendelser (avvikssystem).

I rapporten heter det at «man er i gang med korrigerende tiltak for å sikre bedre styring av kontoret og bedre samhandling med eksterne samarbeidspartnere.» Jeg håper det skjer så snart som mulig. Særlig tatt i betraktning at Sigdal tidligere har hatt problemer på denne fronten – se f.eks. artikkelen «I full jobb – fikk 600 000 i trygd» fra Dagbladet 16.09.2000 eller «Trekker kritikk i hemmelig avtale» fra Drammens Tidende 11.05.2002.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *