Mer penger til barnevernet i Sigdal

Barnevernstjenesten i Sigdal er kanskje den viktigste tjenesten kommunen tilbyr sine innbyggere. Det er viktig å formidle til alle innbyggere at barnevernet er noe ganske annet enn slik det ofte fremstilles i media – noen mennesker som i nattens mulm og mørke kommer hjem til folks hus for å reise avgårde med vanskjøtte barn. Nå har Sigdal fått øremerkede midler fra staten for å sikre en enda bedre barnevernstjeneste!

Barnevernet skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at unge får gode og trygge oppvekstvilkår» (sitat fra handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 med budsjett 2011 – s. 52). Men det er utvilsomt et stadig økende behov for barnevernstjenesten i Sigdal – selv om om man nok inntil for få år siden hadde en (feilaktig?) oppfatning av at «på bygda er ting i orden» audio driver windows xp download free chip.

Rådmannen skriver:

I barnevernstjenesten i Sigdal ser man en betydelig økning av antall bekymringsmeldinger, undersøkelsessaker, nemndsaker og barn plassert i fosterhjem. Utfordringene i
barneverntjenesten har eskalert betydelig de siste årene. I tilegg til at det etter lov om barneverntjenester er økte krav i forhold til oppfølging av de enkelte saker. Kompleksiteten i sakene krever at det hovedsakelig er påkrevet med to saksbehandlere pr. sak. Den ansatte arbeider alene i ferier og det er ikke forsvarlig half life 2 gratis herunterladen. I Sigdal har det fra 2008 til utgangen av 2009 vært en økning på 250 prosent av barn som er plassert utenfor hjemmet. I første halvår 2010 er det økt med 160 prosent i antall bekymringsmeldinger fra siste halvår i fjor. Det er 100 prosent økning i antall undersøkelsessaker mot siste halvår i fjor. Det er flere fosterhjem som har sagt opp siden mai 2010, dette medfører omfattende arbeid og tett oppfølging av barna, nye fosterhjem og foreldre.

Antall årsverk står ikke i forhold til økningen av saksbehandlingsmengden. Dette får konsekvenser i form av at barneverntjenesten ikke klarer å følge opp sakene slik det er
påkrevet i loven urkunde alte schachtel kostenlos downloaden. Det er svikt i internkontrollen og manglede dokumentasjon på arbeidet som blir gjort i de enkelte saker.

Dersom Sigdal kommune har som intensjon å ha en forsvarlig barneverntjeneste og beholde de ansatte, må denne styrkes betydelig, eller så må en interkommunal sammenslåing
foretas.

Likevel ser man en positiv utvikling i forhold til barnevernstjenestens samarbeid med de ulike etater. Det er flere samarbeidsfora hvor intensjonen er å komme inn på et tidlig
tidspunkt for å få til et helhetlig barnevern. Gjennom samarbeidsforaene oppnår man løsningsorienterte tiltak til barnas beste. Selv om antall saker i barnevernstjenesten i Sigdal er mindre enn for Buskerud, ser man en positiv fremgang i saker og gode tilbakemeldinger fra barna som mottar tjenester fra barnevernstjenesten download the driver for free. Denne type tillitt krever tid og faglig god jobbing.

Barnevernstjenesten i Sigdal har god erfaring med å samarbeide med barna også etter fylte atten år, og intensjonen er å sørge for at de får utdannelse og at de står på egne bein fra de er 23 år. Dette ettervernet er kostbart i de årene det pågår, men det er en samfunnsgevinst på sikt.

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 med budsjett 2011 (side 52-53)

Varskoet viser med all tydelighet at situasjonen vil forverres og at noe må gjøres. Enn så lenge er det ikke mange av oss politikere som ønsker å vurdere interkommunal sammenslåing (slik vi har gjort det tidligere i f.eks. PPT – pedagogisk-psykologisk tjeneste), vi ønsker at problemene blir løst i nærmiljøet German language for office 2016. Men den dagen de ansatte ved barnevernstjenesten i Sigdal ikke makter mer og statlige krav i forhold til behandlingstid osv. ikke oppfylles i den grad det er nødvendig, må selvsagt alle steiner snus.

I første omgang vil jeg berømme hvordan barnevernstjenesten har blitt mer synlig i kontakt med andre etater. Selv om barneombud Reidar Hjermann var «sjokkert» over at ungdom selv ikke var informert om mulighetene for å kontakte barnevernstjenesten i bygda (uttalt da han var på besøk i Sigdal 7. april – dette ser jeg på som et rent populistisk utspill, Hjermann hadde nok gjort klokt i å innhente informasjon om hvordan barnevernstjenesten i Sigdal jobber), ser jeg det som mye viktigere at barnevernet ikke lukker seg bak taushetsplikten og drodler med sine egne ting harry potter hörbuch englisch download mp3 kostenlos. Jeg sakser følgende som gir et godt inntrykk av hvordan barnevernet jobber i Sigdal:

I Sigdal kommune har barneverntjenesten jobbet frem tett samarbeid med de ulike etatene. Det er flere samarbeidsfora hvor intensjonen er å komme inn på et tidlig tidspunkt for å få til et helhetlig barnevern. Gjennom helsestasjonen foretas det grundig kartlegging allerede før barna blir født. Vi samarbeider i et forebyggende team hvor helsesøster kan følge opp enkelte barn gjennom samtaler. Barneverntjenesten har også nært samarbeid med psykiatrien, hvor tjenestene samspiller på en måte som totalt sett styrker familien threema app kostenlos download android. Gjennom samtykke fra familien avklarer man de ulike rollene og hvordan man jobber med psykiatrien for å styrke foreldrenes psykiske helse, og gjennom helsestasjonen jobber med å styrke barnas psykiske helse og barnevernstjenestens rolle med å jobbe med økt foreldrekompetanse og ivaretakelse av barnas totale behov. Ungdomskontakt, politi og barnevern samarbeider nært. Blant annet følger politiet opp tips som er fanget opp gjennom ungdomskontakt og barnevernstjenesten, og tiltak settes i verk umiddelbart. Gjennom samarbeid med skolene jobbes det med å kartlegge situasjonen for nyinnflyttede barn. Dette for å få integrert barna og familien i lokalsamfunnet og sikre eventuelle behov hos barna dokumentationen herunterladen. Gjennom samarbeidsforaene oppnår man løsningsorienterte tiltak til barnas beste. Det er en etablert holdning i etatene å ville samarbeide og samhandle tverretatlig. Sigdal kommune har dermed lykkes med samarbeid på tvers av etatsgrensene. Dette gir en god kvalitet i oppfølgingen av den enkelte familie.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3153&DAAID=6 (side 417)

Det er utrolig, men faktisk sant at staten av og til innser at det er behov for øremerkede midler for å tvinge kommunene til å løse enkelte viktige oppgaver. Så også når det gjelder barnevernet i Norge. I statsbudsjettet for 2011 avsatte derfor regjeringen 240 millioner kroner til en øremerket styrking av det kommunale barnevernet download mp3 converter. Enda viktigere er det at midlene skal videreføres også utover 2011. Midlene skulle administreres gjennom fylkesmannen. Kommunestyret vedtok 17. desember 2010 å søke om slike midler.

Selv om det var rift om pengene og vi ikke fikk like mye som vi hadde søkt om (naturlig nok, Sigdal er ikke den eneste kommunen som sliter med økt behov for barnevernstjenester), fikk Sigdal kommune i brev av 8. mars 2011 tilsagn om et tilskudd på kr 450 000 til en saksbehandlerstilling og et tilskudd på kr 26 500 til kompetansehevingstiltak til styrking av det kommunale barnevernet i 2011 (se hele brevet fra Fylkesmannen her) spiegel audio herunterladen.

Forhåpentligvis bidrar de økte midlene til å gi et enda bedre tilbud til barn, unge og foreldre.

Gratis omsorgsovertakelse – et gjerrig tips?

Du er kanskje klar over at undertegnede er Gjerrigknarken sjøl og elsker å spre det glade, gjerrige budskap til Norges befolkning download iphone reservecopy. Mange tror en gjerrigknark er en surpomp som gjør sitt eget og andres liv surt. Det stemmer jo overhodet ikke! Mye av tiden går med til å vurdere tips som andre gjerrigknarker sender inn til nettsiden vår – vi lokker jo tross alt med flaxlodd hver eneste uke bmw uitlees software downloaden. Noen ganger kommer det «spesielle» tips inn – her kommer et slikt. Tipsets utforming passer ikke i Gjerrigknarkens morsomme sparekonsept, bruker det derfor her som utgangspunkt for en mer alvorlig diskusjon avengers endgame german free.

Uten å angi kilden (som forøvrig var anonym – og vi beskytter selvsagt våre kilder slik vi har anledning til ifølge norsk lov), siterer jeg herved tipset som kom nylig:

Barnevernet tilbyr kostnadsfri omsorgsovertakelse og omplassering av barn apple documents. Barnevernet henter barna hjemme hos deg. Helt gratis. Barnevernet bærer barna gratis ut av sitt hjem og kjører dem gratis til sine nye eiere i institusjon eller fosterhjem Download vavoo apk 1.35. Der får de gratis kost og losji resten av oppveksten.

Hvis du vil ha igjen barna dine, får du neppe det, men du kan få gratis advokathjelp til å forsøke å forsøke sniper ghost warrior 2 kostenlos downloaden. Du får gratis sakkyndig psykolog som helt gratis skriver masse usannheter og dritt om deg. Du får saken gratis opp i Fylkesnemda og når du mest sannsynlig har tapt der, kan du få den gratis opp for retten you can broadcasts from the ard medialibrary. Hvis du [blir] syk av å gjennomgå denne prosessen, får du nesten gratis sykmelding og sykepenger fra staten. Og attpåtil slipper du ungemas og alle kostnader som barna ville påført deg resten av oppveksten herunterladen. Noe som kan overgå den økonomiske lønnsomheten av dette tipset?

Tipset er selvsagt ironisk ment, men gjenspeiler nok en holdning som eksisterer hos endel, nemlig at barnevernet er statens verktøy for å ta barna fra sine foreldre – gjerne uten grunn sims 4 free download chip. Er det slik?

Som lærer i grunnskolen gjennom endel år, kan jeg IKKE gå god for en slik holdning. Nå er det muligens forskjeller mellom by og land, men barnevernet i kommunen jeg bor opplever jeg som løsningsorientert og til hjelp for både foreldre og barn mirrorop. Selvsagt vil det alltid være forskjellige synspunkt i enhver sak, og det er alltid vanskelig å «ta stilling». Jeg håper alltid at fokuset rettes mot barnets beste. Men det finnes ganske sikkert eksempler på det motsatte.

Mange lærere rundt omkring i landet vil sikkert også være enig med meg i at barnevernet er avhengig av et godt samarbeid mellom flere instanser (skole, helsestasjon, lege, politi osv.). Dessverre er det nok også slik at informasjonsflyten mellom de forskjellige parter ikke alltid har vært like god. Som lærer er det ikke vanskelig å underskrive på at det ofte har vært «enveiskjøring» i betydningen av at barnevernet vil ha informasjon, men ikke gi informasjon tilbake. Man gjemmer seg bak taushetsplikten, akkurat som om barnevernspedagogen har en guddommelig gitt taushetsplikt over lærernes kommunale…

Jeg hører gjerne hva du mener om saken, men selvsagt uten å komme med konkrete enkelteksempler. Alle innlegg modereres og blir ikke lagt ut på nett uten at jeg har godkjent dem.