Formidling av en spesiell rettssak til elever i 8. klasse

For første gang får elevene mine oppleve en rettssak på nært hold gjennom media, det skal vanskelig kunne unngås å få med seg hva som skjer de neste ti ukene i Norge. Jeg skal derfor bruke en time i samfunnsfag til å informere elevene – på min måte.

Et lite sidespor i første omgang: Jeg er ikke enig i medienes enorme fokus på denne saken sett i forhold til alt annet som skjer her i verden og jeg kommer ikke til å oppfordre elevene til å følge med på alt som sies og gjøres i tiden fremover i Oslo Tinghus.
 
Ellers fokuserer jeg nemlig alltid på at elevene skal se på nyheter og være informert om det som skjer rundt seg i samfunnet (vi har selvsagt konkurranse med nyhetsspørsmål hver uke), det blir feil i denne sammenhengen wie kann man videos aus zdf mediathek herunterladen. Jeg synes foreldre bør være varsomme med hvordan barna "omgås" alle nyhetskildene i disse tider. Prat med unga!
 
For det første kommer vi til å snakke litt løst om hvilke tanker elevene har rundt hendelsene 22. juli 2011 – både når det gjelder terrorbomben i Oslo og massedrapene på Utøya. Som ekspertene Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe påpeker, er det 
en utfordring at elevene representerer store variasjoner i detaljkunnskapen rundt 22.juli. De vil følge rettssaken med ulikt engasjement. Noen vil få med seg alle detaljer, andre vil aktivt skjerme seg, mens andre ikke er særlig interesserte legitieme windows 7 downloaden. En kan se det som en pedagogisk oppgave å samle elevene til en felles kunnskapsbase slik at elevene sammen kan bevege seg videre.
 
 
EDIT: Etter nærmere ettertanke startet jeg timen på en litt annen måte enn først planlagt. Jeg tok med meg gule postit-lapper, ba elevene være musestille og skrev ordene "Anders Behring Breivik" på tavla. Så ba jeg elevene skrive det som falt dem inn på lappene og deretter klistre dem på tavla.
 
Jeg leste deretter alle sammen høyt. Selv om det kom mange banneord og kraftsalver, var det tydelig at det var god "terapi" å gjøre det på denne måten download the keyboard for free. For å relativere "skittkastingen" gjorde vi det samme med ordet "Utøya" som fremskaffet betraktelig flere positive ord.
 
Etter at vi har snakket løst om hva elevene har på hjertet i forbindelse med hendelsene, ser vi på et nyhetsinnslag fra NRK Super fra 16. april som forteller kort om innledningen av rettssaken og hendelsene 22. juli. 
 
Dermed skal elevene ha en felles forståelse av hvor vi står i dag. Vi kom faktisk ikke lenger i den første timen og resten av opplegget gjør jeg med elevene i neste samfunnsfagtime.
 
Så til rettssaken. Selve emnet «lov og rett» kommer ikke på «planen» før i 9. klasse, og de færreste av elevene har peiling på hva som foregår i en rettssal. Jeg ser det derfor som essensielt at vi gjennomgår viktige ord og uttrykk som hele tiden brukes i media om rettssaken download avira for free windows 10. Her snakker vi altså om ren begrepsforklaring.
 
Det er viktig å formidle hvordan rettsstaten (vi har tidligere snakket om opplysningsfilosofene og hvordan rettsstaten er viktig i et demokrati – i motsetning til før da monarkiet hersket over alt og alle) sørger for at den tiltalte dømmes på en måte som kan «stå seg for fremtiden».
 
I en rettssak brukes mange ord som elevene ikke er fortrolige med, og jeg kommer til å bruke litt tid på å forklare dem. Jeg har utarbeidet en enkel powerpointpresentasjon som du gjerne kan bruke hvis du vil formule 1 calendar 2019 nederlandse tijd. Det er nok en fare for at det blir litt vel mange ord, men som samfunnsfaglærer er du sikkert like godt vant som jeg til å "krydre" tørre presentasjoner? 😉 Presentasjonen inneholder stort sett de følgende forklaringene: 
 
Tiltalte – Dette er den personen som staten mener har begått en straffbar handling som bør pådømmes av domstolene. Et viktig prinsipp i rettsstaten er at enhver skal ansees som uskyldig inntil det er avsagt dom i saken.
 
Fornærmede  – slik kaller den eller de som har vært utsatt for en straffbar handling bahn simulator for free in full. Betegnelsen brukes fra saken kommer inn hos politiet, og videre gjennom hele rettsprosessen. Fornærmede (dersom den lever) har status som vitne hvis man skal forklare seg under saken.  
 
Etterlatte – dette er ektefelle eller samboer, barn og foreldre til den som er død som følge av en straffbar handling. Etterlatte som skal forklare seg under en rettssak, har status som vitne i saken.
 
Vitne – Man kan bare dømme en person på bakgrunn av det som kommer fram i retten herunterladen. Derfor må vitner forklare seg for retten for å fortelle hva de har sett eller hørt. Vitner har plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.
 
Bistandsadvokaten er en advokat som skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og domstolens behandling. Under rettssaken kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. 
 
Påtalemyndigheten – er statens advokat (derfor navnet statsadvokat) og kalles i retten for aktor download from youtube on iphone. Denne personen jobber for å bevise at den tiltalte har gjort det som hevdes i tiltalen.
 
Tiltale – er et dokument som aktor (påtalemyndigheten) skriver for å bevise at en person har utført en ulovlig handling.
 
Forsvarer – skal som ordet sier forsvare den tiltalte og passe på at ingen blir uskyldig dømt. Forsvareren skal få frem alt det som taler til den tiltaltes fordel, for eksempel for å minske straffen eller få den tiltalte frikjent wie kann man videos von arte herunterladen.
 
Dommer – i retten jobber fagdommer og lekdommere sammen for å finne sannheten. Fagdommer er utdannet advokat og kan alt som har med lover å gjøre. Lekdommere er vanlige folk som ikke har noen spesiell utdanning for å dømme. Begrunnelsen for at vi har lekdommere er at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".
 
Sakkyndig – En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt. De kan for eksempel si hva de mener om den tiltalte er ved «sine fulle fem» eller ikke. Det er likevel dommerne som avgjør hva som til syvende og sist er sannhet.
 
Det er ikke enkelt for elevene å fordøye så mange ord og forklaringer på en gang. Da kan det være kjekt å avslutte timen med å la elevene gjøre en enkel oppgave der de skal ordne begreper til forklaringer. På den måten får de gjort noe med hendene.
 
Jeg har utarbeidet et enkelt ark som du kan bearbeide (i word-format) eller i pdf-format. Klipp rubrikkene fra hverandre og la elevene sette dem sammen. Til slutt går dere gjennom forklaringene felles.
 
Hele opplegget i denne samfunnsfagtimen legger mindre vekt på selve innholdet i rettssaken mot Anders Behring Breivik og terroraksjonene, men jeg håper likevel at elevene blir litt bedre forberedt til å møte informasjonstrykket fra media i tiden fremover. Så får vi heller se om det er behov for å prate ytterligere om selve innholdet i rettssaken fremover.

Tilbake til start – datasatsingen i Sigdalsskolen

At økonomien i kommunen kan utarte seg slik at vedtak må revurderes er ikke uvanlig. Men når det gjelder IKT og manglende nyinvestering i skolen blir det litt patetisk og sløsete når et innført system ikke lenger kan gjennomføres Download funny animal videos for free. I alle fall dersom rådmannens forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det er foreslått.

I desember 2010 vedtok kommunestyret i Sigdal (mot Senterpartiets stemmer) å bevilge 500 000 kroner for å kjøpe flere elev-pc'er til bruk i sigdalsskolen word online. Etter sterkt påtrykk fra 16-åringene ved Sigdal ungdomsskole som deltok i stemmerettsprosjektet for 16- og 17-åringer (se f.eks. innleggene Skole-pc til alle, PC-er til alle elever på Sigdal ungdomsskole og Nye pc-er på skolenble det senere bekreftet at Sigdal ungdomsskole skulle ha en fordelingsnøkkel på 1:1, mens barneskolene skal ha 1:2 (1:3 på småskoletrinnet) pendulum boards to. I første omgang skulle altså alle elevene ved Sigdal ungdomsskole ha sin egen elev-pc.

For å få mest mulig ut av pengene, ble det kjøpt inn tynnklienter som kun fungerer i skolens omgivelser – de kan ikke brukes hjemme filmen voor ipad. Hver elev har nå sin egen pc og tar ansvar for denne.

Alle elever på 8. og 9. trinn har en ny HP 4320t tynnklient, mens 10. trinn sitter med en blanding av nye og gamle maskiner samsung galaxy s3 mini can no longer images. De gamle er naturlig nok problematiske og vil ikke holde særlig lenge. I og med at hver elev nå har ansvaret for sin egen maskin, har vi i stor grad utryddet hærverk og problemer i forhold til manglende antall pc'er i forhold til hva som behøves i den daglige undervisningen antivirenprogramm windows 7 kostenlosen.

Du må gjerne si at PC er unødig for undervisningen, men jeg håper du forteller det til en elev som skal bruke pc på eksamen og senere i livet caillou herunterladen.

Så skriver altså rådmannen i sitt forslag følgende:

Det er for oppvekst ikke funnet rom for investeringer til IKT maskiner for elever snapchat macbook. Det betyr at vi fortsatt mangler maskiner på skolene, noe som trolig vil bli et stadig økende problem ettersom de gamle elevmaskinene fases ut servus tv mediathek herunterladen. Behovet er en investering på minst kr 350 000 i 2012. Videre at det avsettes kr 500 000 hvert tredje år fremover.

Sitat: Budsjett 2012 – del II Sigdal kommune Download outlander music for free. Rådmannens forslag. Oktober 2011.

Dersom dette forslaget blir vedtatt, må dagens system endres. Fra og med neste skoleår må alle avtaler med elever og foresatte makuleres og de personlig "eide" pc'ene (de er markert med navn) må igjen plasseres slik at alle elevene har tilgang til alle maskiner – noe som igjen vil føre til ansvarsfraskrivelse og hærverk som tidligere.

Er det slik vil vi ha det? Tilbake til start? Eller vil vi inn i fremtiden?

Politikk betyr å prioritere – jeg vil prioritere å fortsette satsingen på data i skolen. Heller det enn å bruke 1,2 millioner kroner på å kjøpe Chr. Skredsvigs hjem Hagan. Ja, jeg setter ting opp mot hverandre. Hva annet kan man gjøre som politiker i en liten kommune?