Bolyst og frihet istedenfor boplikt og tvang

Som tilhenger av frihet for folk flest er det uforståelig for meg hvordan tvangsmennesker tenker når de i Sigdal opprettholder boplikten (egentlig forskrift om nedsatt konsesjonsgrense) sims 3 tiere kostenlos downloaden.

Sigdal er en landbrukskommune med få innbyggere, og vi klarer heller ikke få økt innbyggertallet vårt i særlig grad freestyle libre 2 software herunterladen. Gjennom flere år har kommunen og særlig Buskerud Næringshage jobbet hardt med å få "lys i alle glas" – altså å få folk til å flytte til de mange tomme hus og gårdsbruk i bygda vår icloud.com fotos downloaden. Et prisverdig forsøk, men uten nevneverdig resultat i mine øyne (greit, det hadde kanskje vært litt verre dersom man ikke hadde forsøkt med et slikt prosjekt) children's songs for free.

I bygda vår er det dessverre bøndene i Senterpartiet og andre tvangsmennesker som styrer. De er lite villige til å forsøke nye ideer for å få til en befolkningsvekst eller i det minste gi folk friheten til å bestemme over sin egen eiendom herunterladen.

Rett til privat eiendom er i mine øyne den viktigste rettigheten i hele vårt samfunn, den er basisen for hele vårt system. Dessverre gjør styringskåte politikere, overivrige landbruksbyråkrater og et enormt lovverk sitt beste for å hindre folk i å bestemme over sin egen eiendom outlook design.

Politikerne i Sigdal og andre kommuner klager ofte over at fylkesmannen  trenerer saker, rir på prinsipper og finner djevelen i detaljene (Se f.eks gmail mails downloaden. mitt innlegg Er politikerne for redde eller Fylkesmannen for bakstreversk alte chrome versionen? fra 26. august 2012). 

Men også administrasjonen og byråkratene i en liten kommune jobber hardt for å unngå befolkningsvekst og frihet for enkeltmennesket – se f.eks. Byråkrater med styringsiver og liten interesse for befolkningsvekst fra 19 download ps3 for free. januar 2012 og Rådmannen fortsetter sin kamp mot den private eiendomsretten fra 3 zip download android. april 2012).

Det er her lokalpolitikerne kunne gå inn og overstyre til en viss grad. Vi klager i den ene enden, men gjør ikke noe med det i den andre. Derfor fremmet jeg i kommiunestyret 21. desember 2012 et forslag om at Sigdal kommune skulle fjerne boplikten i løpet av 2013.

Forslaget fikk kun 2 stemmer fra Venstre og 4 stemmer fra Høyre. Typisk for Vingle-Venstre at de ikke har representanter som er enige i en slik sak (jeg er selv innvalgt for Venstre…), men jeg berømmer Høyre for å ha stått på sitt program (selv om de går politisk til sengs med Senterpartiet). Hadde Fremskrittspartiet vært tilstede i kommunestyresalen (de har en representant som ikke kunne stille, ingen vara var å få tak i), hadde sikkert de også stemt for mitt forslag.

Forslaget om å fjerne nedsatt konsensjonsgrense i Sigdal falt altså – Senterpartiet og Arbeiderpartiet (med et par slengere fra Venstre) er således partiene som elsker tvang og boplikt. Tipper visse landbruksbyråkrater og senterpartister gnir seg i hendene.

Da hjelper det lite at vi i Venstre for tredje eller fjerde gang fikk vedtatt et forslag som hvert år blir trenert av administrasjon og politisk ledelse. Vi kunne tross alt ha gitt kommunen enda flere gode kvaliteter for å lokke til oss nye mennesker.

Det settes i gang arbeid med et offensivt og fremtidsretta prosjekt for markedsføring av kommunens mange gode kvaliteter. Målet må bl.a. være å gjøre kommunen mer kjent utad, gjøre innbyggerne mer stolt av egen kommune og øke innbyggertallet frem mot 2020. I første omgang utarbeides det grunnlag for å søke fylkeskommunalt og statlig støtte til prosjektet. 

E-postdemokrati for økt bosetting – lurt eller lureri?

Torsdag ramlet det inn en spesiell e-post fra ordfører Kari Ask fra Senterpartiet der hun ber kommunestyrerepresentantenes synspunkter på hvordan vi i Sigdal kan få til økt bosetting darf man mp3 von youtube herunterladen.

Jeg synes faktisk det er utidig av ordføreren å velge den varianten når vi skal inn i en prosess der det blir økt fokus på alle ting som kan bidra til en god fremtid for Sigdal facetime voor androiden.

E-posten lød slik:

Hei!

Vi har et mål om at folketallet i kommunen vår skal øke, og det har vært flere gode prosjekter med økt bosetting som mål garmin vivoactive 3 uhrendesign herunterladen. Sigdal var en av 12 kommuner som var med i prosjektet ”Lys i alle glas”, som nå avsluttes. ”Velkommen til oss” er nå i gang, og Sigdal deltar sammen med andre kommuner med nedgang eller liten vekst i folketallet kfz werkstatt software for free.

På folkevalgtopplæringa i januar var det brei enighet om at økt bosetting var et mål!

Så kommer spørsmålet:

Hvordan mener du er den beste måten å jobbe med bosetting og bolyst på i de kommende årene alte iphone appsen?

Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg om det er spesielle områder som bør prioriteres?

Tilrettelegging tomter? Markedsføring herunterladen? Spesielle målgrupper? Trivselstiltak? Omdømmesatsing?

Dette skal diskuteres i mange sammenhenger, og det er veldig viktig å få fram innspill og gode ideer, så send noen ord til meg om det mp3 von youtube kostenlos downloaden!

Hilsen Kari Kolbræk Ask

Ordfører

Sigdal kommune

Med det samme tenkte jeg (og andre med meg) at det var en noe spesiell måte å henvende seg til kommunepolitikere på daten von icloud auf pc herunterladen.

Hvorfor ikke sette saken på dagsorden og få en organisert gjennomgang av temaet? For det er selvsagt prisverdig at ideer rundt emnet blir diskutert dokumente herunterladen mac.

Men er det riktig av Senterparti-ordføreren å "røyke" ut hver enkelts representant meninger om saken?

Når så oppslagene i dagens Bygdeposten (to dager etter at ordfører sendte ut e-post) om – Arver gammelt tankegods, – Vi har vår grønne profil og ikke minst lederartikkelen Jordloven og lys i alle glas slår imot meg, tenker jeg umiddelbart at ordføreren har forsøkt seg på en spansk en – å lure enkeltrepresentanter til å gi henne argumenter for å forsvare en gammelmodig og konservativ holdning som Senterpartiet ofte angir i saker der folk vil styre sin private eiendom på en annen måte enn hva som tjener "fellesskapets interesser" (særlig i landbruket) videos mit opera herunterladen.

Det er legitimt nok at hun forbereder representantene på at det bør komme en diskusjon om hva som må til for å få til økt bosetting – men dette bør foregå i andre rammer enn et e-postdemokrati der ordføreren samler inn hva enkeltrepresentanter skriver.

Selvsagt setter jeg stor pris på muligheten til å bli hørt i enhver sammenheng, men det er tross alt slik at vi er valgt for å diskutere i det åpne rom – ikke via lukkede e-poster.

I og med at Venstres Runolv Stegane fikk enstemmig tilslutning til følgende forslag i budsjettbehandlingen 16. desember 2011 er det egentlig unødvendig å spørre enkeltrepresentanter.

Det settes i gang arbeid med et offensivt og fremtidsretta prosjekt for markedsføring av kommunens mange gode kvaliteter. Målet må bla være å gjøre kommunen mer kjent utad, gjøre innbyggerne mer stolt av egen kommune og øke innbyggertallet frem mot 2020. I første omgang utarbeides det grunnlag for å søke fylkeskommunalt og statlig støtte til prosjektet.
Istedenfor å bedrive e-postdemokrati for utvalgte personer, bør heller vedtaket settes ut i livet for å starte en prosess der ALLE kan bidra konstruktivt.

På leting etter ideologi i Senterpartiet

Jeg har alltid ment at politikk er en kamp om ideer og at enhver avgjørelse som vi politikere tar bør kunne vurderes opp mot moral, politisk filosofi og ideologi. Jeg er dessverre hellig overbevist om at ikke alle andre politikere tenker på samme vis. Naturligvis vil alle si at de har en tankegang bak det de står for, men jeg er ofte tvilende på om de tør «dra strikken lengre» og stå for sine meninger i et ideologisk perspektiv.

Etter mitt innlegg om Senterpartiets maktkåthet i Sigdal, har jeg fått et spennende spørsmål fra en leser om hvordan jeg ser på det ideologiske grunnlaget til Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, partiene som jeg hevder ikke har ideologisk basis og er de mest ekstreme særinteressepartiene i vår partiflora kostenlose sounds downloaden.

Siden det bibelske partiet KrF ikke eksisterer i min kommune og jeg ikke gidder å snakke om et parti som legger en gammel historie- og skrønebok til grunn for sin politikk, velger jeg å konsentrere meg om Senterpartiet – siden tidenes morgen (?) en maktfaktor i Sigdal.

At Senterpartiet ikke liker å snakke om ideologi og politisk verdisyn ble en gang tydelig for meg da jeg for en tid tilbake spurte en fremtredende SP-politiker om «hva som er Senterpartiets ideologi?». Personen svarte noe slikt som: «Nåja, vi har vel ingen spesiell ideologi, men er grønne og vil ta vare på naturen». Godt noen tar bladet fra munnen for å holde meg til terminologien download wdr mediathek mac.

En Senterpartist vil selvsagt protestere mot at de ikke har et verdigrunnlag å basere sin politikk på, og jeg er også tilbøyelig til å innrømme at partiet har sine «kjepphester» som gir utgangspunkt for mange standpunkt. Wikipedia skisserer følgende i forhold til Senterpartiets verdigrunnlag:

Senterpartiet legger ingen av de kjente ideologiene fra det 20. århundret til grunn for sitt program, men tar utgangspunkt i et eget manifest. Senterpartiets verdigrunnlag er delt inn i fire hoveddeler:

  • Motstand mot økonomisk liberalisering og frie markedskrefter
  • Desentralisering av eiendomsrett, makt, bosetning og kapital
  • Større likestilling mellom ulike grupper i samfunnet
  • Økonomisk måtehold og prioritering av ikke-materielle verdier, som for eksempel miljøvern

Partiet regner seg som en garantist mot norsk EU-medlemskap libreoffice impress herunterladen.

Sitat: http://no.wikipedia.org/wiki/Senterpartiet#Senterpartiets_verdigrunnlag

For meg virker disse «absoluttene» ikke begrunnet ut i fra et helhetlig menneskesyn, men istedenfor noe som er begrunnet ut i fra hvilke fordeler en enkeltgruppe i samfunnet kan dra nytte av. Du kan selvsagt selv tenke deg til hvilken gruppe vi snakker om?

Senterpartiet skriver selv om sin ideologi:

Senterpartiet setter mennesket og miljøet i sentrum. Den enkeltes rettigheter har verdi bare når de blir sett i forhold til andres rettigheter. For stor frihet for noen fører til mindre frihet for andre zoom herunterladen deutsch. Hensynet til naturgrunnlag og miljø må overordnes andre kortsiktige hensyn.

Senterpartiets ideologi bygger i praksis på tre ideer:

  • ansvarsideen
  • fellesskapsideen
  • forvalterideen

Sitat: http://www.senterpartiet.no/article43915.html

Begrepene ansvarsideen, fellesskapsideen og forvalterideen er svadaord som brukes for at hver velger på sitt eget vis skal gjette seg til hva som er grunnlaget for Senterpartiets tenkning. Jeg velger å skumme internett for å finne ut hva andre mener om Senterpartiets verdisyn.

Anne Tingelstad Wøien fra Oppland Senterparti skriver i 2005:

Jeg bygger mitt syn på Senterpartiets ideologi. Denne ideologien bygger på ansvar, fellesskap og forvaltning, og setter rettferdighet, trygghet, respekt og et fritt ansvarlig menneske i sentrum. Det er utgangspunktet for min tenkning, og årsaken til at jeg mener at den høyredreiningen vi har hatt de siste fire åra fører til et mer egoistisk samfunn spotify nur über wlan herunterladen.

Sitat: http://www.senterpartiet.no/oppland/politikk-bygger-paa-ideologi-article23874-4904.html

Læreboka Streif for samfunnsfag i videregående skole sier det på følgende treffende måte:

I tillegg har vi partier som vi ikke kan plassere i en ideologisk bås. Senterpartiet ble dannet som et interesseparti for bøndene.

Sitat: http://streif.samlaget.no/tekst.cfm?tekstid=295&lid=1

Senterpartiets egen historieskriver forteller om et protestparti som i begynnelsen av 1920-årene har problemer med å tenke helhetlig de første årene av sin historie (naturlig snakker vi om Norsk Landmandsforbund og Bondepartiet – forløperne til SP):

I denne liberalistiske tida, då pengemakt og spekulasjonsøkonomi hadde «tidsånda» på si side, sette Bondepartiet fram krav om tollvern for landbruket, slik industrien framleis nytte godt av. Partiet ville fremja norskbasert matvareproduksjon ved å innføre korntrygd, dvs. statsstøtte til heimleg kornproduksjon. For å støtte opp om fiskerinæringa i konkurransen om heimemarknaden fekk partiet gjennomslag for forslag om tollerstatning til næringa wie kann man musik von youtube downloaden.

Vi får ikkje noko klart inntrykk av Bondepartiets økomiske «filosofi» i denne første tida. På den eine sida forvalta partiet den historiske arven frå Søren Jaabæks tid. Nauda skulle motverkast ved å bruka sparekniven på dei offentlege budsjetta. Samtidig argumenterte partiet for at ein skulle satsa på det produktive næringslivet. Midt på 20-talet streva bygdene med ei djuptgåande gjeldskrise i landbruket.

[…]

Då partiet skifte namn til Senterpartiet i 1959, var distriktspolitikken blitt den store fanesaka roblox zum kostenlos herunterladen. Og på 1960-talet hadde partiet formulert perspektivet: Sentralisering mot desentralisering, sentrum mot periferi, konfliktliner som gjorde seg gjeldande både nasjonalt og internasjonalt. Senterpartiet var no fast forankra i forestillinga om at ei samfunnsutvikling er menneskeskapt, og at den kan påverkast og styrast.

Sitat: http://www.senterpartiet.no/article38459.html

Senterpartiets valgprogram fra 1997 sier følgende:

En langsiktig forvaltning av natur og miljø er en integrert del av Senterpartiets ideologi. Et desentralisert bosettingsmønster med folkevalgt styring i små oversiktlige enheter, er en forutsetning for en slik langsiktig forvaltning. Det blir lettere å se virkningene av personlige og politiske beslutninger når oversikten er bedre og avstandene kortere herunterladen. I et slikt samfunn vil langsiktig planlegging for framtidige generasjoner priorieteres framfor kortsiktig økonomisk gevinst. Lokalt eierskap er den beste forsikring mot overforbruk av naturressursene.

Sitat: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver på sin blogg:

Det gamle Bondepartiet/Senterpartiet representerte i mange år den urkonservative strømningen som det mer liberale bypartiet Høyre ikke helt klarte å fange opp. Partiet var agrarkonservatismens hjemsted. En naturlig del av en slik platform er moderat nasjonalisme/patriotisme, forsvar for nasjonale, kristne verdier og lokal kultur, skepsis til det flerkulturelle samfunnet og til statens sentraliseringspolitikk instagram eigenes bild herunterladen.

Et interessant spørsmål er selvfølgelig hvordan et slikt parti skal føle seg hjemme i en regjering med Sosialistisk Venstreparti, men vel så interessant er det om Senterpartiet med dette klarer å utvikle en bredere ideologisk platform enn det snart 80 år gamle kriseforliket med Arbeiderpartiet som gjorde norsk landbruk til et underbruk av departementet i Oslo.

Sitat: http://konservativ.no/2011/01/slutten-for-det-radikale-sp/

Til slutt tar jeg med et sitat fra en høyredamen Berit Solli som vel viser at man fort kan havne over i den litt mer useriøse politiske diskusjonen når man snakker om Senterpartiet:

Sp er det partiet som tilpasser seg best de mulige samarbeidsforholdene på en slik måte at deres velgere får størst økonomisk gevinst av det. Senterpartiet har ingen ideologi, bare en markedsplan. Så når SVs folk står på plenen med sin offermentalitet og sutrer over tapene i regjering, står hestehandlerne fra Senterpartiet rundt hjørnet og teller hundrelappene de tusker til seg i hvert eneste statsbudsjett og hver eneste sak http www.adobe.de products acrobat readstep2.html herunterladen kostenlos. De vinner litt i hver sak, der SV taper litt. Sp-darwinistene tilpasser seg best de rådende politiske forhold. De ville sikkert fått askeladdish mye ut av et EU-medlemsskap, også.

Sitat: http://beritsolli.wordpress.com/2011/03/19/hadde-det-enda-vaert-en-dametruse/

For meg virker det som om Senterpartiet handler ut fra et genuint ønske om å ta avgjørelser som a) sikrer bøndene best mulige økonomiske vilkår og b) sikrer at det bor folk på bygdene i Norge. Disse to argumentene kom først (historisk sett) og partiet har i etterkant bygd opp et nettverk av «verdisyn» som skal forsøke å begrunne disse tingene i enhver sammenheng.

Jeg synes ikke det er noe galt i at Senterpartiet (hvorfor skiftet de egentlig navn fra Bondepartiet i 1959?) gjør sitt beste for å score best mulig i velgermassene hvor de har en viss sympati, men å blande sosialisme, liberalisme, kommunisme og konservatisme for å finne ut hva som best tjener velgergrunnlaget er ikke akkurat noe som fremkaller dype sympatitrekk hos undertegnede.

PS. Jeg bor selv «på bygda» og ser så absolutt at det kan være nødvendig å kjempe for at byfolk og styringsville mennesker skal se at det byr på spesielle utfordringer å bo på landet. Men jeg har nå valgt det selv da….Det er fordeler og ulemper med alt her i verden, men det får bli et nytt blogginnlegg en annen gang.

Hva vil politikeren Rune?

Jeg er vel det man kan kalle et politisk dyr. Er brennende opptatt av alt som smaker av meningsutveksling og det politiske spill. Helt siden jeg opplevde min første skoledebatt i 1985 har politikk vært en viktig del av livet mitt download ententanz for free. Hvordan i alle dager kan du være opptatt av politikk, tenker du kanskje?

Politikk er kampen om ideer – en floskel som muligens ikke sier deg noe wo kann man league of legends downloaden. Men for meg er det viktig å vite at jeg kan være en viktig del av et spill som avgjør hvordan vi skal leve våre liv. Jeg ser prinsipper og ideologier bak hver eneste lille avgjørelse som politikere gjør – det er forskjellen mellom meg og andre politikere lernwerkstatt 8 herunterladen kostenlos.

Jeg kaller meg selv liberalist (gjerne også libertarianer når det tales engelsk – for ikke å bli sammenlignet med amerikanske «liberals» på den politiske venstresiden) og gjør mitt beste for å gi folk mest mulig frihet i hverdagen Download apps for free music. I praktisk politikk er det ikke alltid like lett å være prinsipiell, men i mange av diskusjonene jeg er med på vil du kunne finne ledetråden tilbake til frihetsønsket mitt dropbox rechnung herunterladen. Snakk om lav skatt, færrest mulig offentlige inngrep og minst mulig makt(mis-)bruk og ørene mine blir varme og jeg blir varm om hjertet.

I min ungdom var jeg nok enda mer prinsipiell og lite villig til å inngå kompromisser office 365 offline. I dag ser jeg annerledes på tingene. Et hvert lite steg i riktig retning (på min frihetskala) er en liten seier. I mange saker forstår til og med jeg at det er vanskelig å tenke som en liberalist – i slike saker stemmer jeg for de forslagene som er til det beste for bygdas befolkning games online kaufen und downloaden. Men min ideologi ligger i bakhodet.

Jeg skulle ønske at andre kommunepolitikere kunne se litt utover tallerkenen og reflektere litt over andre ting enn bare reguleringsplaner, høyden på hyttetaket og huller i veien bei netflix filme herunterladen. Men det er jo ikke lett i en kommune som i stor grad styres av et parti som ikke engang har et ideologisk grunnlag.

I Sigdal kommune føler jeg meg hjemme i Sigdal og Eggedal Venstre, selv om det er mange år siden jeg var medlem i partiet download too good to go. For en person som ønsker størst mulig frihet for alle mennesker er det viktig med et parti som har takhøyde, enten vi er sosialliberale, reinspikka liberalister eller bare «bygdelistefolk» uten ideologiske ideer herunterladen. Hos oss finnes ingen partipisk, bare interessante meninger.

Jeg er kandidat til kommunevalget til høsten og kommer til å jobbe hardt for å samle nok stemmer til å bli valgt inn. Dersom folk ikke ønsker meg i kommunestyret, skal jeg gladelig holde meg hjemme og påvirke politikken i den retningen jeg ønsker meg på andre måter. Men jeg kommer til å kjempe med alle mine midler for å fortelle hva jeg mener om saker og ting og hvorfor jeg mener at det er viktig at DU setter et kryss ved navnet mitt og bruker Venstres liste ved kommunevalget.

La valgkampen begynne!