Aktiv dag i hovedutvalget

November er en spennende måned i sigdalspolitikken, i alle fall dersom man er interessert i gjøre noe for lokalsamfunnet. I begynnelsen av måneden legger rådmannen frem sitt forslag til budsjett for kommende år (og økonomiplan for de senere årene).

Dernest starter behandlingen av forslaget i hovedutvalgene før veien går videre til formannskap og til slutt ender opp i kommunestyret som vedtar budsjettet rett før jul. I år kommer neppe julenissen til Sigdal.

I blogginnlegg som "Dårligere skoletilbud i Sigdal", "Tilbake til start – datasatsingen i Sigdalsskolen" og "Av med BUKSen – Bye bye, Barn og unges kommunestyre" har jeg kommentert enkelte av budsjettforslagene til rådmannen klingeltöne kostenlos downloaden t-mobile.

I dagens hovedutvalgsmøte for oppvekst og kultur valgte jeg å fremme en rekke forslag som jeg mener er viktige for å utvikle Sigdal på den riktige måten – mens andre forslag nok må karakteriseres som et forsøk på detaljstyring. Noen av forslagene var greie å bli enige om, mens andre skapte mer splid (stort sett Senterpartiet som var uenige med meg – ikke noe nytt akkurat). Jeg skal ikke komme med noen lange argumentasjoner for de enkelte forslagene, de fleste taler vel for seg selv?

Vi startet bra med å forhandle oss frem til et fellesforslag som gjaldt den desidert største budsjettposten under planområde 3 (oppvekst og kultur) atmel studio. Høyre og Senterpartiet hadde et fellesforslag på å unngå reduksjonen på 12 undervisningstimer av rammetimetallet, mens jeg selv fremsatte forslag om be kommunestyret/formannskapet om å finne mer penger for å ha et akseptabelt rammetimetall som ikke ødelegger enda mer for kvaliteten i skolen. 

Hovedutvalgets medlemmer kom frem til følgende fellesforslag:

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ser med stor bekymring på ringvirkningene av en fortsatt  reduksjon av midler til sigdalsskolen i forslag til budsjett for 2012. 
Rammetimetallet for skolene beholdes uendret – 1186 undervisningstimer. Dekning: Reduksjon av kommunens totale overskudd. I tillegg ber hovedutvalget for oppvekst og kultur formannskapet/kommunestyret om se på mulighetene for å tilføre midler til grunnskolen for å sikre prisjustering i forhold til driftskostnader. 

Jeg håper virkelig at kommunestyret har lest budsjettpapirene og forstått tydeligheten i rådmannens beskrivelse av en sektor der kvalitet ikke lenger kan vektlegges dersom nedskjæringene fortsetter.

En ting er å komme med forslag til ting som øker utgiftene, men i en situasjon der kommunen bør spare penger, er det også viktig å våge å fremme forslag til innsparinger free avg antivirus. Jeg ser med undring på at kommunen planlegger å kjøpe Chr. Skredsvigs hjem Hagan når andre sektorer må "blø". Jeg fremsatte derfor følgende forslag:

Et evtl. kjøp av Chr. Skredsvigs hjem Hagan utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013. Utbytte fra Sigdal energi (kr. 600 000) overføres til disposisjonsfondet.

Heldigvis støttet Arbeiderpartiet og Høyre mitt forslag, og det ble derfor flertall 4-3 for forslaget om å legge kjøp av Hagan på is til neste budsjettbehandling calibre herunterladen. Dermed frigjorde vedtaket 600 000 kr til andre og nyttigere tiltak.

Som tidligere nevnt, synes jeg det er en merkverdig molbopolitikk som nå forsøkes gjeninnført av rådmannen i forhold til pc-bruk i skolen. Jeg anbefaler deg å lese mitt blogginnlegg om saken. Selvsagt fremmet jeg forslag om å fortsette bevilgningene til elev-pc'er – skulle da også bare mangle etter at tiendeklassingene i fjor levende fortalte om nødvendigheten av god pc-dekning wget dateien herunterladen. Men snøen fra i fjor er fort glemt, eller?

Forslaget mitt lød som følger:

Hovedutvalget for oppvekst og kultur mener det er viktig opprettholde standarden for pc’er i sigdalsskolen. Det bevilges 350.000,- kr til investeringer/suppleringer av elev-pc’er  på budsjettet for 2011. Dekning fra disposisjonsfondet.
Jammen ble det ikke flertall 4-3 for dette forslaget også, så vidt jeg fikk med meg var det også her Senterpartiet som ikke ville bli med på lag for fremtiden. Men det er jo ikke akkurat noe nytt.
 
At rådmannen vil nedlegge Barn og unges kommunestyre har ikke gått upåaktet hen, og jeg har ennå til gode å møte en politiker som "tør" stå for en slik mening – det er jo tross alt kun ett år siden hele greia ble satt i gang herunterladen. Demokratiopplæring bør foregå helt ned i barneskolealderen.
 
Mitt forslag om BUKS ble enstemmig vedtatt:
Barn og unges kommunestyre opprettholdes og skal fortsatt fungere på samme måte som tidligere. Utvalget tilhører planområde 1. Dekning: kr. 45 000 fra disposisjonsfondet. Møtegodtgjørelsen og –strukturen for BUKS vurderes av administrasjonen og legges frem som sak for kommunestyret snarest, med sikte på å redusere utgiftene til dette.
 
Nå begynte vi etter hvert å gå inn i detaljene i budsjettet. Jeg fremmet et enkelt forslag som kanskje kan hjelpe til med å spare penger på lengre sikt når det gjelder skyssutgiftene til elevene våre herunterladen. De er nemlig ganske dyre å busse frem og tilbake til skolen – attpåtil er det mange som har farlig skolevei (og da teller ikke kilometergrensen).
 
Et eksempel er Tempelseterveien som administrasjonen ikke ønsket å klassifisere som farlig skolevei, men som vi i hovedutvalget i forrige periode definerte annerledes. Tenk om vi kunne gjort noe med veien (fortau eller lignende) og på den måten fått en vinn-vinn-situasjon. Mindre trafikkfarlig og mindre skyssutgifter garmin geocaches herunterladen.
 
Mitt forslag ble enstemmig vedtatt:
Administrasjonen foretar en vurdering av om det er mulig å senke kostnadene til skoleskyss i forbindelse med «farlig skolevei» ved å foreta trafikale forbedringstiltak. Vurderingen legges frem i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016.
Et av mine forslag ble dessverre forkastet av hovedutvalget. Ved forrige budsjettbehandling vedtok kommunestyret å be Modum kommune vurdere å bruke åpen programvare istedenfor dyre lisensprodukter haudegen x album download for free. Den vurderingen var ikke rare greiene – bukken og havresekken ønsker ikke å redusere driftsavtalen ved hjelp av programmer de ikke har kompetanse på. Jeg fremmet derfor et lignende forslag på nytt – denne gang var tankegangen min å få et eksternt konsulentfirma til å se på driftsavtalen vår. Men det ville ikke hovedutvalget (nedstemt mot min egen stemme):
Sigdal kommune engasjerer et eksternt konsulentfirma for å gjennomgå IKT-driftsavtalen for skole med Modum kommune, særlig med henblikk på utgifter til programvare og lisensiering chrome kostenlos windows 7. Utgiftene tas fra resterende midler innkjøp av IKT-utstyr. 
 
Til slutt som en liten kuriositet kan jeg ta med en sak som omhandler den mye omstridte gratisfrukten i skolen. Jeg ser utrolig mye sløsing på dette området og ergrer meg grønn (ikke rart når jeg er vegetarianer) over all frukt som blir til overs eller deles ut i øst og vest for å bli "kvitt" den før den råtner. Gjennom statlige pålegg er vi forpliktet til å dele ut frukt og grønt til ungdomsskoleelevene, men det er ingen som sier noe om hvordan denne ordningen skal organiseres. Jeg fikk vedtatt følgende forslag med 5 mot 2 stemmer (uten at jeg fikk med meg hvem som var mot…):
Midler avsatt til «gratis frukt» på ungdomsskolen gjennomgås kritisk sammen administrasjonen ved Sigdal ungdomsskole. Det utvikles f.eks. en enkel abonnementsordning for å unngå sløsing av midler. Innsparingssum kan Sigdal ungdomsskole bruke til eget driftsbudsjett.
På den måten kan kanskje ungdomsskolen få en stimulans til å gjøre noe med sløsingen – de får tross alt nesten hundre tusen kroner i året for å fôre skoleungdommene med gulrot, kiwi osv.
 
Det er selvsagt ikke rosenrødt i kommunepolitikken fordi om jeg fikk vedtatt enkelte punkter (noen viktigere enn andre), men politikk dreier seg også om de små skrittene i riktig retning. Jeg føler at vi i hovedutvalget har gitt beskjed videre om at ting bør rettes opp før det er for sent. Tilstandsrapport og resultater fra nasjonale prøver/elevundersøkelser tilsier at vi må handle før det er for sent.
 
Jeg håper kommunestyret har den samme følelsen.

Kommer de gode tidene tilbake?

Sigdal har i mange år vært bedre stilt med hensyn til økonomien enn andre kommuner, men nå begynner de økonomiske realitetene å innhente kommunen download microsoft office again. Folk skriker etter et bedre tjenestetilbud og at kommunen skal ordne ditt og datt for dem.

Dessverre lever folk i den tro at kommunen bare behøver å mase på staten eller låne mer penger, i prinsippet akkurat som de selv gjør i enhver livssituasjon (vil du ha ny bil –> lån penger, strekker ikke pengene til i hverdagen –> be kommunen/staten om hjelp) excel downloaden windows.

Sigdal kommune har i år gjort flere konkrete grep for å få kontroll over utgiftene, men dette har ikke gitt oss tilbake handlefriheten ennå download simcity for mac for free. Innsparingene er nødt til å fortsette, samtidig som politikere med heftige valgløfter forsøker å innfri sine løfter overfør velgerne. 

Rådmannen la torsdag frem den generelle delen av budsjett for 2012 med handlingsprogram og økonomiplan for 2012-2015, mens hovedbudsjettet havner på bordet til oss politikere torsdag 3 download vector free. november. Men også den generelle delen forteller litt om hvordan rådmannen tenker i forhold til å lette litt på trykket i kommunekassa hr2 app.

Innenfor de forskjellige sektorene lister jeg opp innsparingstiltakene som rådmannen legger til grunn for sitt kommende budsjettforslag:

Sentraladministrasjonen/teknisk etat

 • Revurdering av muligheten for felles skatteoppkreverstilling i Midtfylket
 • Omlegginger innenfor IKT-tjenester
 • Kritisk vurdering av erstatning ved permisjon eller fratreden
 • Avvikle tilskudd til private veger
 • Avvikle tilskudd til boligsøkende under 40 år
 • Redusere kommunal finansiering av private plansaker
 • Øke leieinntekter

Oppvekst og kultur

 • Reduksjon i ytterlig halv stilling innenfor grunnskolen, knyttet til forventet reduksjon i utgifter til elever som mottar undervisning i andre kommuner
 • Gjennomgang av renhold og vaktmestertjenester for reduksjoner i omfang
 • Reduksjoner i voksenopplæring, samt musikk- og kulturskole
 • SFO og kulturskole, ytterlig økning i inntekter
 • Stengning av svømmehallene fra påske til høstferie

Helse og sosial

 • Redusere 2 stillinger i pleien Sigdalsheimen hhv "dag og kveld"
 • Reduserte vaktlengder på Sigdalsheimen
 • Økt oppholdsbetaling jfr gjeldende retningslinjer, samt all egenbetaling forøvrig
 • Viderefører innstramming i vikarbudsjettet – det settes ikke inn vikar for "første manns fravær"
 • Nye revisjoner av generelt innkjøp, vedlikeholds- og tilsynsavtaler
 • Justere husleie omsorgsboliger i takt med prisstigning, strøm og komm aktuellen browser herunterladen. avgifter
 • Red. 27% stilling knyttet til ad/fagutvikling i tjenester til funksjonshemmede (TTF)
 • Fortsatt videre red. tjenesten støttekontakt (TTF)
 • Reduksjon i tråd med utviklingen innenfor utgifter i sosialtjenesten

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 – del I fra Sigdal kommune adobe cc. Rådmannens forslag. S. 12-13.

Dette er forslag fra rådmannen som vil få direkte innvirkning på budsjettet for 2012 dersom de blir vedtatt how can I movies from youtube. Jeg skal ikke kommentere forslagene ennå (vi må nesten ha helheten i budsjettet først), men det er jo klart at det sitter noen udetonerte bomber i denne oppramsingen world of warcraft kostenlos downloaden vollversion deutsch.

I tillegg til disse forslagene kommer rådmannen med flere brannfakler som nok vil skape debatt både blant politikerne og bygdefolk:

 • Overta de foreldreeide barnehagene i Sigdal og gjøre dem kommunale
 • Felles barnevern i Midtfylket
 • Spare penger til porto, papir osv gratis briefpapieren. ved å gå over til elektronisk utsendelse av papirer
 • Utrede hvorvidt Nerstad og Prestfoss skoler skal bestå slik de gjør i dag
 • Ikke rom for utbygging av Sigdalsheimen neste år (lindrende enhet)

Det skal bli spennende å se hvordan posisjonen i Sigdal stiller seg til de konkrete innsparingstiltakene, men vi i opposisjonen vil i alle fall gå inn i debatten med et åpent sinn. Det er helt klart at vi er nødt til å spare, da finnes det ingen hellige kuer.

Personlig mener jeg at vi bør vurdere nøye absolutt alt som får midler fra Sigdal kommune (da snakker jeg alt fra blyantinnkjøp på teknisk til kjøp av Hagan). Jeg kommer tilbake med mine forslag til hvordan vi kan spare penger, men i første omgang er jeg spent på hva Høyre og Senterpartiet mener om budsjettet – de er jo de eneste som har en politisk avtale på å komme frem til enighet om budsjettet….