Kommer de gode tidene tilbake?

Sigdal har i mange år vært bedre stilt med hensyn til økonomien enn andre kommuner, men nå begynner de økonomiske realitetene å innhente kommunen download microsoft office again. Folk skriker etter et bedre tjenestetilbud og at kommunen skal ordne ditt og datt for dem.

Dessverre lever folk i den tro at kommunen bare behøver å mase på staten eller låne mer penger, i prinsippet akkurat som de selv gjør i enhver livssituasjon (vil du ha ny bil –> lån penger, strekker ikke pengene til i hverdagen –> be kommunen/staten om hjelp) excel downloaden windows.

Sigdal kommune har i år gjort flere konkrete grep for å få kontroll over utgiftene, men dette har ikke gitt oss tilbake handlefriheten ennå download simcity for mac for free. Innsparingene er nødt til å fortsette, samtidig som politikere med heftige valgløfter forsøker å innfri sine løfter overfør velgerne. 

Rådmannen la torsdag frem den generelle delen av budsjett for 2012 med handlingsprogram og økonomiplan for 2012-2015, mens hovedbudsjettet havner på bordet til oss politikere torsdag 3 download vector free. november. Men også den generelle delen forteller litt om hvordan rådmannen tenker i forhold til å lette litt på trykket i kommunekassa hr2 app.

Innenfor de forskjellige sektorene lister jeg opp innsparingstiltakene som rådmannen legger til grunn for sitt kommende budsjettforslag:

Sentraladministrasjonen/teknisk etat

 • Revurdering av muligheten for felles skatteoppkreverstilling i Midtfylket
 • Omlegginger innenfor IKT-tjenester
 • Kritisk vurdering av erstatning ved permisjon eller fratreden
 • Avvikle tilskudd til private veger
 • Avvikle tilskudd til boligsøkende under 40 år
 • Redusere kommunal finansiering av private plansaker
 • Øke leieinntekter

Oppvekst og kultur

 • Reduksjon i ytterlig halv stilling innenfor grunnskolen, knyttet til forventet reduksjon i utgifter til elever som mottar undervisning i andre kommuner
 • Gjennomgang av renhold og vaktmestertjenester for reduksjoner i omfang
 • Reduksjoner i voksenopplæring, samt musikk- og kulturskole
 • SFO og kulturskole, ytterlig økning i inntekter
 • Stengning av svømmehallene fra påske til høstferie

Helse og sosial

 • Redusere 2 stillinger i pleien Sigdalsheimen hhv "dag og kveld"
 • Reduserte vaktlengder på Sigdalsheimen
 • Økt oppholdsbetaling jfr gjeldende retningslinjer, samt all egenbetaling forøvrig
 • Viderefører innstramming i vikarbudsjettet – det settes ikke inn vikar for "første manns fravær"
 • Nye revisjoner av generelt innkjøp, vedlikeholds- og tilsynsavtaler
 • Justere husleie omsorgsboliger i takt med prisstigning, strøm og komm aktuellen browser herunterladen. avgifter
 • Red. 27% stilling knyttet til ad/fagutvikling i tjenester til funksjonshemmede (TTF)
 • Fortsatt videre red. tjenesten støttekontakt (TTF)
 • Reduksjon i tråd med utviklingen innenfor utgifter i sosialtjenesten

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 – del I fra Sigdal kommune adobe cc. Rådmannens forslag. S. 12-13.

Dette er forslag fra rådmannen som vil få direkte innvirkning på budsjettet for 2012 dersom de blir vedtatt how can I movies from youtube. Jeg skal ikke kommentere forslagene ennå (vi må nesten ha helheten i budsjettet først), men det er jo klart at det sitter noen udetonerte bomber i denne oppramsingen world of warcraft kostenlos downloaden vollversion deutsch.

I tillegg til disse forslagene kommer rådmannen med flere brannfakler som nok vil skape debatt både blant politikerne og bygdefolk:

 • Overta de foreldreeide barnehagene i Sigdal og gjøre dem kommunale
 • Felles barnevern i Midtfylket
 • Spare penger til porto, papir osv gratis briefpapieren. ved å gå over til elektronisk utsendelse av papirer
 • Utrede hvorvidt Nerstad og Prestfoss skoler skal bestå slik de gjør i dag
 • Ikke rom for utbygging av Sigdalsheimen neste år (lindrende enhet)

Det skal bli spennende å se hvordan posisjonen i Sigdal stiller seg til de konkrete innsparingstiltakene, men vi i opposisjonen vil i alle fall gå inn i debatten med et åpent sinn. Det er helt klart at vi er nødt til å spare, da finnes det ingen hellige kuer.

Personlig mener jeg at vi bør vurdere nøye absolutt alt som får midler fra Sigdal kommune (da snakker jeg alt fra blyantinnkjøp på teknisk til kjøp av Hagan). Jeg kommer tilbake med mine forslag til hvordan vi kan spare penger, men i første omgang er jeg spent på hva Høyre og Senterpartiet mener om budsjettet – de er jo de eneste som har en politisk avtale på å komme frem til enighet om budsjettet….

Hvordan spare penger i kommunen?

Det nærmer seg valgkamp og jeg har allerede sett enkelte politikere strø om seg med penger (i form av løfter) uten å forklare hvor midlene skal komme fra amazonen serie.

Partigruppen jeg tilhører skal snart få ut finger’n og vedta et program som skal forplikte oss til arbeidet for de neste fire årene herunterladen. Men jeg sitter konstant med en dårlig bismak i kjeften, fordi valgflesk og -programmer alltid lover å bruke mer penger, ikke mindre.

Jeg skulle ønske det var mulig å starte en tøff debatt for å se hvor de forskjellige partiene og kandidatene vil skjære ned for å prioritere andre ting huawei p8 fotos herunterladen. Prioritere er et ord de færreste politikere har lyst til å ta i sin munn, det vil kanskje bety at noen velgere blir skremt bort.

La meg ta et bittelite eksempel hacks herunterladen. TV2 utarbeider for tiden en velgerguide hvor alle kandidater kan fortelle om seg selv og samtidig motta innspill fra velgerne. Min egen profil finner du her ace app for free. Ordfører Kari Ask har også skrevet litt på sin egen profil, og i rubrikken «Hva mener du kandidaten bør jobbe for etter valget» har hun allerede mottatt spørsmål fra en velger:

Å få en barne- og ungdomspsykiater eller psykolog til kommunen, slik at barn og unge får det samme tilbudet som vi voksne har download youtube music for free and legally.

Sitat: http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/buskerud/sigdal/senterpartiet-sigdal/kari-martine-kolbraek-ask/

Dette er jo et prisverdig tiltak som vil kunne komme mange unge sigdølinger til nytte ls 15 kostenlos downloaden. Som politiker er det jo ikke lett å skulle si nei i forhold til midler til rådighet osv. Ordfører Kari Ask svarer følgende:

Ja jeg støtter fullt og helt at styrking av kompetansen innen barne og ungdomspsykiatri neue google version herunterladen.

Sitat: http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/buskerud/sigdal/senterpartiet-sigdal/kari-martine-kolbraek-ask/

Bortsett fra at rettskrivingen vanskeliggjør kommunikasjonen noe, tolker sikkert velgerne (og i alle fall jeg) at Ask vil jobbe for å få en person til bygda som kan ta seg av barn og unge herunterladen. I partiprogrammet til Senterpartiet finner vi da også to formuleringer som Asks mening kan forsvares med:

Sigdal og Eggedal Senterparti vil gå inn for:

 • å tilrettelegge for god oppfølging for psykiatriske pasienter og familie /pårørende gjennom tettere samarbeid med sykehus og distriktspsykiatriske senter (DPS)
 • å tilsette egen kommunepsykolig (min anmerkning: de mener sikkert psykolog)

Sitat: http://www.senterpartiet.no/valg-2011/program-sigdal-og-eggedal-senterparti-2011-15-article70236-13642.html

Partiet vil altså ha både pose og sekk – et tettere samarbeid med kompetansemiljø utenfor Sigdal og samtidig ansette en ny person Download apk file.

Jeg kritiserer ikke Senterpartiet for å gå inn for et slikt godt tiltak – selvsagt vil mange dra nytte av noe slikt. Men dersom behovet er stort, kunne man kanskje ha fremmet forslaget allerede i tidligere budsjettdebatter. I inneværende periode har det i alle fall ikke blitt gjort.

Poenget mitt er likevel enkelt og har ingen direkte sammenheng med den lille saken jeg nevnte ovenfor. Kan vi si ja til alle gode formål som vi ønsker å gjennomføre i kommunen vår? Gjeldsbyrden øker og handlefriheten vil bare bli mer og mer innskrenket de kommende årene.

Vi politikere må være i stand til å si nei til ting – selv om det er godt ment. Hvordan vil du spare penger i Sigdal kommune?