Av med BUKSen – Bye bye, Barn og unges kommunestyre

Rådmannen i Sigdal fremla i dag sitt budsjettforslag i 2012 og i en serie blogginnlegg kommer jeg til å kommentere stort og smått som rådmannen skriver om sitt forslag. I første omgang trekker jeg frem Barn og unges kommunestyre som kommer til å forsvinne ut dersom rådmannen får det som han vil whatsapp op laptop downloaden gratis.

Barn og unges kommunestyre ble vedtatt opprettet 18. desember 2009. I samme møte ble det vedtatt å bruke kr 50 000 som medlemmene i BUKS skulle fordele til beste for unge i bygda. 25. november 2010 ble første møtet avholdt og det var stor glede og optimisme blant de fleste politikerne – endelig skal den yngre garde også få vise engasjement på lik linje med de voksne i kommunestyret google drive downloaden op laptop. Les artikkelen – Vi vil bli hørt i Bygdeposten 27.11.2010.

Nå er det slik at rådmannen har lett med "lys og lykte" etter nedskjæringsmuligheter og de unge har heller ikke sluppet unna office ältere versionen herunterladen. I praksis foreslår rådmannen å legge ned BUKS. Han skriver:

Det er ikke avsatt midler til videreføring av Barn og unges kommunestyre. Det har i budsjettet tidligere ikke vært avsatt faste midler til BUKS men funnet dekning innenfor rammene i løpet av året (kr. 50.000,-) mike singer for free. Sigdal kommune har imidlertid hatt et velfungerende ungdomsråd som har vært aktive og det foreslås at de involverer elevrådene på de respektive skolene mer i sine saker og dermed kan få innspill og engasjement fra elevgruppen. På denne måten mener rådmannen at involvering, engasjement og deltagelse blant barn og unge kan ivaretas.

Sitat: Budsjett 2012 – Del II ps4 vorbestelltes spiel downloaden. Sigdal kommune. Rådmannens forslag. Oktober 2011, s. 11. (ikke på nett i skrivende stund)

Så er vel spørsmålet om hvor de fagre ordene om ungdommelig deltakelse har blitt av? 

I Bygdepostens artikkel Lite å krangle om i Sigdal fra 28.11.2009 skriver journalist Birger Moen:

Sps Torstein Aasen fremmet forslag om å avsette 50 000 kroner slik at det kan settes i gang et eget kommunestyre for barn og unge. Sigdal har særlige forpliktelser på seg, ettersom de er med i et prosjekt som nettopp setter fokus på ungdom og kvinners delaktighet i politikken mp3 player downloaden youtube.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article4731267.ece

Nå er prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken avsluttet og spørsmålet er om fagre løfter får fokus selv om de statlige prosjektmidlene ikke lenger eksisterer?

For det første reagerer jeg på at rådmannen har plassert ansvaret for BUKS på planområde 3 oppvekst og kultur – og på den måten overlatt til en sektor å finne plass til et politisk organ som skal tenke helhetlig på barn og unge i alle politiske sammenhenger piano tiles 3 kostenlos herunterladen. Barn og unges kommunestyre bør plasseres i planområde 1 sentrale styringsorgan/politikk som omfatter det sentrale politiske apparat med kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, kontrollutvalg, eldreråd og ordfører. Hva er i tilfelle forskjellen mellom BUKS og kommunestyre/eldreråd?

For det andre er det en vei å gå for å minske pengebruken i BUKS windows defender downloaden windows 10. Jeg erindrer at jeg fikk bakoversveis da jeg fikk med meg at medlemmene i BUKS fikk vanlig "voksen" møtegodtgjørelse – flerfoldige tusenlapper forsvant før tildelingen. For undertegnede som har hatt to gutter som medlemmer, må jeg si det var litt av en "fest" på gutterommet da minstemann med 30 spenn i uka mottok et par-tre hundrelapper for et møte som varte i underkant av en time Download ls17 for free. BUKS bør således ha en annen møtegodtgjørelse og i tillegg gjennomføre sine møter i skoletiden for å senke administrative kostnader.

Kommunestyret i Sigdal bør i sitt julemøte vedta å flytte BUKS til planområde 1 og samtidig gi plass til en sum penger slik at BUKS kan fortsette å "leke" politikk – det er vel slik det blir rekruttering av politikere download sea maps for free? Så kanskje neste folkevalgtseminar kan foregå et annet sted enn på Tyrifjord hotell?

Selv om rådmannen vil ta av BUKSen, så regner jeg med at det er flere enn undertegnede som vil kle opp BUKS-medlemmene til å bli noe annet enn fagre løfter som ble gitt i førvalgstidene?

Dyrt utstillingsvindu med laber effekt

I 2007 ble det klart at Sigdal ble en av 22 kommuner som skulle delta i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Kommunestyret vedtok i 2006 å søke om deltakelse. Kommunen fikk plenty med gryn for å gjennomføre prosjektet.

I en pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartmentet ble det vektlagt at Sigdal ble valgt ut blant annet fordi de vil sette inn tiltak mot unge kvinner (og menn) for å motivere dem til å engasjere seg i lokalpolitikk herunterladen. Kommunen vil starte arbeidet med å bevisstgjøre ungdommene allerede i skolen. 

Sigdal kommune fikk i perioden 2007-2011 250 000 kroner hvert eneste år til å gjennomføre forskjellige tiltak. Jeg har ikke nok kjennskap til utvalgets arbeid til å vurdere alle tiltakene som er gjennomført, men det har blitt arrangement seminarer, reiser til andre kommuner for utvalgsdeltakerne, dagmøter for folkevalgte, turer for ungdom til Stortinget osv avast free antivirus chip download kostenlos deutsch. Jeg stiller likevel spørsmålstegn ved effekten av en slik enorm bruk av offentlige midler.

Selvsagt skal man bruke pengene når man får dem, men hvordan skal man kunne måle effekten av tiltakene? Det er naturlig å måle dette i antall kvinner som stod på listene til lokalpartiene og selvsagt se på selve valgresultatet.

"Tilhengerne" av dette prosjektet vil naturlig nok si at effekten ikke kan måles allerede nå, blant annet tar det jo tid før ungdom kan engasjere seg aktivt i lokalpolitikken herunterladen. Likevel er ikke KRD snauere enn at de selv vurderer prosjektet som vellykket:

 

Prosjektet ”utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken” gir resultat
 
Frå å liggje under landsgjennomsnittet, har kommunar som satsar på eigne tiltak for kvinnelege politikarar no både fleire toppkandidatar og fleire kvinner på listene enn landsgjennomsnittet.
 
– Svært gledeleg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. – Eg meiner dette syner at systematisk jobbing for å rekruttere kvinner i lokalpolitikken nyttar – sjølv om det går langsamt ed sheeran kostenlosen. No er eg spent på kva resultat som kjem også etter valet 12. september.
 
Samanliknar vi med vallistene frå før utstillingsvindaugeprosjektet (med vallistene i 2007), så ser vi at delen kvinner på listene har gått opp frå 41,2 til 42,2 prosent, delen kvinnelige 1.kandidatar har gått opp frå 40,2 til 43,1 prosent og delen kvinner med stemmetillegg har gått opp frå 27,0 til 30,4 prosent.
 
 
La oss starte med å ta en titt på listeforslagene til de forskjellige partiene i Sigdal – altså før valget fant sted apple icloud.
 
Partienes listeforslag inneholdt 43% kvinneandel, noe som må betegnes som akseptabelt. Jeg har dessverre ikke tallene fra 2007, men vi får jo håpe at dette er en økning? Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet befant seg forøvrig over snittet (hhv. 50%, 44% og 46%), mens Høyre hadde en kvinneandel på 42% og Fremskrittspartiet på jumboplass med 27% download love pictures for free.
 
I perioden 2007-2011 var kvinneandelen av valgte representanter 38%, og jammen er den ikke likedan i perioden 2011-2015. I praktisk resultat i forhold til kommunestyret har altså pengene ikke ført til noe som helst – her snakker vi altså om mer enn en million kroner) anno 2205 activation key.
 
Som jeg nevnte ovenfor, tilhengere av slike offentlige tiltak for å bedre kvinne- og ungdomsrepresentasjonen (som jeg ikke har berørt i dette innlegget) vil si at TTT – ting tar tid. Men Rokkansenteret skal evaluere prosjektet på basis av valgresultatet ved kommunevalget i 2011 – ikke vente i flere år dsgvo herunterladen.
 
Jeg er selvsagt villig til å vente til 2015 med å avgi en fullstendig dom over prosjektet. Men jeg har ingen tro på at tiltak gjennomført i perioden 2007-2011 vil ha målbar effekt i 2015. Har du?
 
Men faktum er jo at i perioden frem til da finnes det ingen prosjektmidler til å videreføre tiltak som har vært gjort de siste fire årene bild von website herunterladen. Hvem skal nå betale for dagmøter og andre ting som skal "lokke" kvinner ut i politikken? Jo, det er kommunens vanlige budsjett det. Men bør vi ikke prioritere viktigere ting?  
 
Utstillingsvinduet for kvinner i lokalpolikken (med fokus på ungdom) har bestått av Solveig Bechmann (Ap, leder), Jan Midtskogen (Ap), Håkon Hofton (FrP), Runolv Stegane (V), Åse Lene Eckhoff (H) og Tone Eidal Frøvoll (Sp) learning workshop free of charge.