NRK sin valgomat for Sigdal kommune

Heldigvis dukker det også i år opp de klassiske valgomatene som forsøker å hjelpe velgerne til å bestemme seg for hvilket parti de bør velge i kommunevalget.

NRK har tatt steget litt videre og inkluderer viktige lokale spørsmål for de enkelte kommunene. Noen av spørsmålene er således greie å stille i Sigdal, selv om de kanskje ikke vil være gjenstand for noen stor debatt.

Her får du se spørsmålene (utdypingsforklaringene) som kom frem da jeg tok NRK sin valgomat. Alle kommentarene står for NRK sin egen regning, jeg er ikke nødvendigvis enig i vurderingene. Mine svar på de lokale spørsmålene finner du forøvrig nederst i blogginnlegget.

Antall undervisningstimer i grunnskolen bør økes i retning av en heldagsskole

Mer info om dette utsagnet:

Dagens skoledag består av en pliktig undervisningsdel og en frivillig skolefritidsordning.
En heldagsskole kan inneholde alt fra mer undervisning til skolemåltider, leksehjelp, fysiske aktiviteter og fritidstilbud.
Tilhengerne av heldagsskolen argumenterer med at flere undervisningstimer vil gi økt faglig fokus. I tillegg mener de at heldagsskole vil bidra til å utjevne forskjeller mellom elever som har tilgang til kyndig leksehjelp hjemme, og de som ikke har det naviextras toolbox herunterladen.
Motstanderne mener en lengre skoledag vil "institusjonalisere" barns hverdag i altfor stor grad. De mener at flere lærere per elev vil gi like stor faglig gevinst som flere obligatoriske undervisningstimer.

Stortinget bør tvinge frem flere kommunesammenslåinger

Mer info om dette utsagnet:
Det vil være 429 kommuner i Norge fra nyttår. Innbyggertallet og størrelsen er svært varierende. Oslo er størst med over 600 000 innbyggere. Utsira er minst med 216.
Tilhengerne viser til at færre og større kommuner vil ha færre administrative stillinger og jevnere kvalitet og omfang på velferdstilbudet til innbyggerne. Større kommuner med mer ansvar vil også kunne gjøre det enklere å rekruttere fagfolk.
Motstandere av tvangssammenslåing mener kommunene selv må ønske sammenslåing og framhever kommunalt samarbeid, fremfor sammenslåing, som løsning på mange av utfordringene. De mener innbyggerne og/eller lokalpolitikerne må kunne motsette seg sammenslåing, blant annet fordi det ofte er et spørsmål om lokal identitet.
Uenigheten står om enkeltkommuner skal kunne nedlegge veto mot sammenslåing.

Lokale fødestuer og akuttberedskapen på lokalsykehusene må ikke sentraliseres

Mer info om dette utsagnet:
Striden raser om lokalsykehusenes framtid anleitung zum herunterladen von youtube-videos. Både antallet sykehus og hvilket ansvar hvert enkelt skal ha er omdiskutert.
Tilhengerne av å beholde et lokalt helsetilbud mener nærhet er helt grunnleggende for opplevelsen av trygghet, og at reiseveien mange steder i landet allerede er for lang.
Tilhengerne av større, mer spesialiserte enheter argumenterer med at kvaliteten på behandlingen vil øke når den medisinske kompetansen blir samlet i større og mer spesialiserte sykehusmiljø. De mener at pasienter ikke nødvendigvis vil til det nærmeste, men det beste sykehuset.

I den nåværende økonomiske situasjon er det rom for betydelige lettelser i skatter og avgifter

Mer info om dette utsagnet:
Den økonomiske veksten i Norge er større enn i de fleste av landene rundt oss. I tillegg gir oljeutvinningen oss store inntekter. Hvordan rikdommen skal fordeles er en viktig politisk avgjørelse.
Tilhengerne av skattelette mener lavere skatt vil stimulere til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser.
Motstanderne mener at skattenivået er et godt virkemiddel for å jevne ut økonomiske forskjeller i landet, og at de rike godt kan betale mer til fellesskapet.

Staten bør IKKE bestemme hvordan far og mor deler fødselspermisjonen

Mer info om dette utsagnet:
Foreldre har til sammen rett til foreldrepermisjon i 47 uker med 100 prosent lønn, eller i 57 uker med 80 prosent lønn (ved fødsel etter 1 teams for free. juli 2011). Loven sier at mor har rett på 9 uker (3 uker før termin og 6 uker etter fødsel), og at far må ta minst 12 uker. Hvis far ikke tar sin del, faller den bort. Resten kan foreldrene dele fritt.
Fortsatt er det kvinner som tar ut størstedelen av foreldrepermisjonen. Tilhengerne av at staten setter mer detaljerte regler for fordelingen, mener at det må til for å sikre at fedre tar større ansvar for barn. De argumenterer med at en jevnere fordeling vil føre til økt likestilling i hjemmet, og gi kvinner bedre muligheter til å utfolde seg i arbeidslivet.
Motstanderne mener det bør være opp til foreldrene selv å bestemme hvordan de fordeler permisjonen seg i mellom ut fra familiens behov.

Det offentlige bør overta alle private kommersielle sykehjem

Mer info om dette utsagnet:
Kommunene har plikt til å tilby eldre og syke innbyggere nødvendig pleie og omsorg. Noen steder gjøres dette i kommunale sykehjem, mens andre steder har kommunen satt dette ut på anbud til private firmaer.
Tilhengere av private sykehjem mener de som trenger sykehjemsplass må ha rett til å velge selv, og at konkurranse mellom kommunale og privat sykehjem vil heve kvaliteten og øke valgfriheten fifa download kostenlos.
De som vil at det offentlige alene skal drive sykehjem, mener at offentlig drift i større grad vil sikre at tilbudet drives forsvarlig og i tråd med regelverket – både for pasienter og ansatte. De tar avstand fra at noen skal kunne tjene penger på å pleie eldre og syke.

Reglene for familiegjenforening må strammes inn

Mer info om dette utsagnet:
Utlendinger kan søke om gjenforening med ett eller flere familiemedlemmer som allerede bor i Norge. Reglene sier at familiemedlemmet i Norge må være norsk statsborger, eller ha fått innvilget lovlig oppholdstillatelse, og være i stand til å forsørge det nye familiemedlemmet.
Familiegjenforening gjelder vanligvis bare nære familiemedlemmer (barn under 18 år, ektefelle/samboer), men unntak kan gjøres for mindreårige søsken og gamle foreldre.
Tilhengerne av innstramming mener at bare barn under 18 år og ektefelle bør få komme, og at strengere krav bør stilles til forsørgerevne. Motstanderne av innstramming mener reglene heller bør ha større rom for menneskelige hensyn.

Kystkommunene på Sør- og Østlandet bør IKKE kunne gjøre unntak fra byggeforbudet i strandsonen

Mer info om dette utsagnet:
Siden 1965 har det vært generelt forbud mot å bygge i en sone 100 meter inn på land fra strandkanten minecraft kostenlos downloaden vollversion apk. Kommunene har anledning til å gjøre unntak, dette er nå foreslått strammet inn.
Tilhengerne av innstramming viser til at det er gitt for mange dispensasjoner, slik at strandsonen i populære områder blir stadig tettere bebygget slik at allmennheten stenges ute.
Motstanderne av innstramming mener at det må være opp til det lokale selvstyret, ikke Miljøverndepartementet, å bestemme når dispensasjon fra lovens byggeforbud skal gis.
Noen vil ha en mellomløsning der det blir lettere å bygge i strandsonen i spredtbygde strøk, men vanskeligere der det er stor konkurranse om plassen.

For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene

Mer info om dette utsagnet:
I mange kommuner står utbygging mot naturvern.
Utbygging av forurensende industri eller næring som beslaglegger store areal kan komme i strid med regler og arealplaner som verner strandsone, utmark og landbruksområder.
Samtidig er kommunene ofte avhengig av arbeidsplasser som kan gi skatteinntekter og sikre bosetting.

Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere

Mer info om dette utsagnet:
I dag skjer tildeling av sosialhjelp etter behovsprøving, og alle som har lovlig opphold i riket stiller likt youtube herunterladen geht nicht mehr.
EØS-avtalen betyr at de fleste europeiske borgere må tilbys norske rettigheter. Noen vil stramme inn dagens praksis slik at ikke-vestlige innvandrere ikke skal ha samme rett til sosialhjelp som norske statsborgere og EØS-borgere.

Det bør være samme mulighet til adopsjon for homofile som for heterofile

Mer info om dette utsagnet:
Fra 2009 kan homofile ektepar bli vurdert som adoptivforeldre på like fot som heterofile ektepar og enslige. Motstanderne mener at dette vil gi barn med homofile foreldre en unødvendig ekstrabelastning.
Tilhengerne av loven peker på forskning som tyder på at disse barna ikke har større belastninger enn andre barn. I tillegg mener de at adopsjonsprøvingsrett for likekjønnede par vil være med å sikre barnas rettigheter ved for eksempel å kunne bli adoptert av den biologiske forelderens ektefelle.

Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier og tradisjoner spiller en større rolle

Mer info om dette utsagnet:
Tilhengerne av å styrke kristne verdier mener at den kristne kulturen og samfunnssystemet er under angrep både fra en økende ikke-religiøs befolkning og av at en økende andel av befolkningen har andre religioner.
De vil stanse det de opplever som avkristningen og vil gjenreise kristne formålsparagrafer og kristen religionsutøvelse (f.eks download facial recognition. bordbønn, andakt, gudstjenester) i skoler og barnehager.
Motstanderne mener at grunnlovens bestemmelser om trosfrihet må tas på alvor, og at alle religioner og livssyn må sidestilles i en verdslig stat.

Det legges altfor liten vekt på miljøvern i dagens Norge

Mer info om dette utsagnet:
Ønsket om økonomisk vekst, høyere forbruk og mer industri står ofte i kontrast til ønsket om å verne miljøet og bevare naturressurser.
Miljøforkjempere mener at vernetanken må få sterkere gjennomslag, også dersom det fører til nedgang i materiell velstand. De kjemper for truede dyre- og plantearter, klimakrav og større verneområder på land og til havs.
Andre mener miljøhensyn ikke må hindre all utbygging av for eksempel ønskede veitraséer, næringsutbygging og andre menneskelige inngrep i naturen.

Tenåringsjenter bør fortsatt kunne få gratis p-piller uten at foreldrene vet om det

Mer info om dette utsagnet:
Siden 2000 har jenter mellom 16 og 19 år hatt rett til gratis p-piller. 16-årsgrensen er satt fordi det er den seksuelle lavalderen.
Tilhengerne mener gratis p-piller kan redusere aborttallene. Bakgrunnen er resultater fra internasjonal forskning og særlig erfaringer fra Nederland sat 1 online video. Der er aborttallene lavere enn i Norge, og der er også prevensjon gratis.
Motstanderne mener at det er uetisk å gi mindreårige p-piller, og særlig uten at foreldrene er informert.

* Det bør vernes mer skog i Sigdal

* Erstatningsordningene etter rovdyrangrep på beitedyr er gode nok

* Sigdalsheimen med en lindrende enhet må bygges i løpet av neste periode

* Dagens ordning med boplikt i mange kommuner må avvikles

Mer info om dette utsagnet:
Kommunestyret kan bestemme om det skal være boplikt i hele eller deler av en kommune. Boplikt vil si at bolighus ikke bare kan bli brukt som fritidsbolig. Tilhengere av boplikt mener dette hindrer at hus står tomme. Motstanderne mener at boplikt er et uforholdsmessig inngrep i eierens rettigheter.

* Det må være muligheter for å kunne finansiere større veiprosjekt i Buskerud med bompenger

* Lokalpolitikerne i Sigdal kommune kan innføre eiendomsskatt om nødvendig

* Restauranter, puber og utesteder må ha lov til å skjenke alkohol lenger enn i dag

 

Alle spørsmålene som ikke har "mer info" er tydeligvis satt inn av NRK i et forsøk på å gjøre valgomaten lokal. Det lykkes vel bare sånn delvis i Sigdals tilfelle, men jammen bedre enn bare å ha nasjonale saker. For å gjøre min mening helt klar (Achtung: lokalvalgprogrammet for Venstre – der jeg står som 4. kandidat – er ikke ferdig ennå), så svarer jeg kort og greit på spørsmålene som har lokal relevans for Sigdal.

 
Påstand: Det bør vernes mer skog i Sigdal
 
Svar fra Rune: NEI openatv.
 
Påstand: Erstatningsordningene etter rovdyrangrep på beitedyr er gode nok
 
Svar fra Rune: JA.
 
PåstandSigdalsheimen med en lindrende enhet må bygges i løpet av neste periode
 
Svar fra Rune: JA.
 
PåstandDagens ordning med boplikt i mange kommuner må avvikles
 
Svar fra Rune: JA.
 
PåstandDet må være muligheter for å kunne finansiere større veiprosjekt i Buskerud med bompenger
 
Svar fra Rune: NEI.
 
PåstandLokalpolitikerne i Sigdal kommune kan innføre eiendomsskatt om nødvendig
 
Svar fra Rune: NEI.
 
PåstandRestauranter, puber og utesteder må ha lov til å skjenke alkohol lenger enn i dag

 

 

 

Svar fra Rune: JA herunterladen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan blir valgkampen i Sigdal?

Etter de grusomme hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 ble valgkampen utsatt til lørdag 13. august. Fra da og frem til valget 11 google drive download multiple files. og 12. september (i Sigdal kan man stemme begge dager) skal det drives valgkamp i bygda vår. Men hvordan blir så denne valgkampen?

Vanlige folk liker sjelden når politikere fyker i tottene på hverandre og forteller hvor dårlig motpartens arbeid/forslag er/har vært music from youtube to usb stick. Mange ser på heftig politisk debatt som en slags splittelse og dårlig markedsføring for bygda vår. Men hva er vitsen med demokrati, valgprogram og diskusjon dersom man ikke skal synliggjøre uenighet Download pc games full versions for free? Skal vi alltid bare begrense oss til å prate om egen politikk uten å fortelle hvor kjip andres er?

Jeg må si det er ytterst vanskelig å se forskjeller mellom de forskjellige politiske partiene i Sigdal windows 10 professional 64 bit. I forbindelse med stemmerettsprosjektet jobbet jeg mye forrige skoleår med elevene for å finne forskjellene mellom partiene. Som oftest endte det opp med ytringer om enkeltpersoner og hva personene valgte å snakke om herunterladen. Hva er så forskjellene mellom partiene i Sigdal?

Siden alle partiene ennå ikke har presentert sine valgprogrammer, er det ikke mulig å sammenligne hva alle partiene mener fra sak til sak download gmx mail attachments. Generelt er det nok riktig å si at partiene er enige om de store linjene, enten det dreier seg om skoleutbygging, Sigdalsheimen, veistandarden eller næringsutvikling git projekt herunterladen. Jeg har vansker med å se at det er noe å diskutere innenfor emnene som sluker det meste av det kommunale budsjettet (helse og skole).

Jeg gjør et forsøk på å sammenligne enkelte ting som er nevnt i de hittil offentliggjorte programmene download mirror tv videos. Listen over emner er vilkårlig og vil bli oppdatert senere.

Eiendomskatt

SP: – går inn for at det ikke innføres eiendomskatt rider for free.

AP: – ikke nevnt i programmet.

FrP: – vil kjempe imot alle forsøk på innføring av eiendomskatt.

H: – nei til eiendomsskatt migros hörspiel herunterladen.

V: – nei til eiendomsskatt.

Lindrende enhet på Sigdalsheimen

FrP: – går inn for lindrende enhet i 2012.

SP: – går inn for bygging av korttidsavdeling med lindrende enhet ved Sigdalsheimen

AP: – vil bygge korttidsplasser med lindrende enhet

H: – Lindrende enhet ved Sigdalsheimen skal prioriteres

V: – går inn for utbygging av Sigdalsheimen med avdeling for lindrende enhet, men det forutsetter politisk vilje til omprioritering.

Busstilbudet

SP: – bedre kollektivtilbudet med flere bussruter gjennom bygda på hverdager og i helger

FrP: – støtter «kveldsbussen» som partiet håper vil fortsette med å øke i popularitet

AP: – bidra til å få et bedre kollektivtilbud til passasjertransport i kommunen, for eksempel ved ekstra minibusser ettermiddager/kvelder og i helger

H: – støtter opp om busstilbud på kveldstid

V: – støtter initiativ overfor fylkeskommunen for å bedre bussforbindelsen til og fra Sigdal og Eggedal og innad i kommunen

Boligtilskudd for ungdom

AP: – vil at ordningen med tilskudd til ungdom som ønsker å etablere seg i Sigdal/Eggedal skal fortsette, og at første gangs byggesøknad fortsatt skal være gebyrfri for dem som vil bygge ny eller rehabilitere helårsbolig i Sigdal.

SP: – vil at unge under 40 år som kjøper / bygger hus i Sigdal skal få et boligtilskudd fra kommunen

H: – ikke nevnt i programmet

FrP: – ikke nevnt i programmet

V: – Tilskuddet til boligsøkende ungdom må opprettholdes.

Forøvrig er jeg selv fortsatt svært opptatt av hva partiene i bygda IKKE vil prioritere, slik jeg skrev om i innlegget Hvordan spare penger i kommunen? Partienes valgprogram er og kommer til å bli rene smørbrødlistene over gode tiltak de ønsker å gjennomføre, uten at de nevner hvor pengene skal komme fra.

Stemmerettsprosjektet får oppmerksomhet

Alle som kjenner meg vet at jeg a) er imot at unge under myndighetsalderen skal ha stemmerett, b) stemte imot stemmerettsprosjektet i kommunestyret og c) har jobbet hardt for å gjøre nettopp de samme unge i stand til å velge det de selv mener er riktig ved kommunevalget i september 2011 herunterladen.

Når et slag er tapt, gjør jeg gjerne en innsats for å gjennomføre prosjektet best mulig. Da gleder jeg meg også over positive oppslag i media herunterladen.

Tirsdag 12. juli 2011 hadde Klassekampen (okay, en avis for den motsatte enden av min politiske skala, men absolutt kjekk å lese likevel – prøv et gratisabonnement i 3 uker uten forpliktelser) en stor artikkel tittelert «Jakten på ungdommen» – noe jeg synes var en treffende tittel wordpress voor mac. Det blir spennende å se om ungdommen går til stemmeurnene for å vise at de er verdige å bestemme hvilke representanter som skal styre kommunen vår (hadde jo forøvrig vært kjekt om noen av dem stemte på undertegnede…) subway surfers for free.

Siden Klassekampen ikke selges i vår kommune, kan det jo kanskje være av interesse å lese hele artikkelen? Jeg håper ikke Klassekampen vrir om halsen på meg når jeg har lagt ut de to sidene på internett (som pdf’er – side 6 og 7) Download free games for tablet.

Jeg kan likevel ikke dy meg for å påpeke enkelte ting som nevnes i artikkelen:

  • Det fokuseres på bonderomantikk og at «aktiviteten i bygda foregår i et bedagelig tempo» serien legalen kostenlos.
  • I likhet med bygdas befolkning har kommunestyret en høy snittalder.
  • Skolen tar mye av jobben med å gi ungdommene opplæring. (Kan ikke dy meg: …men politikerne tar æren)
  • Det viktigste er hva slags saker politikerne står for, ikke hvilken alder de har spider solitaire download free windows 7.
  • Alle partiene har ett felles mål: Å gjøre Sigdal til en bedre bygd å bo i.

Jeg er forøvrig hjertens enig med min partikollega Sigrid Kvisle som sier følgende:

– Det er viktig å ha folk med erfaring i kommunestyret herunterladen. Vi som har levd litt vet nok mer enn de på 20-25 år, og har mer erfaring. Men det er klart det er en fordel å ha med folk som er litt yngre også.

Klassekampen hadde forøvrig ikke vært den røde avis dersom de ikke hadde fokusert litt på Fremskrittspartiet, de kan fortelle at FrP i 2010 fremmet et forslag om å konkurranseutsette hjemmetjenesten i Sigdal battle to download Middle Earth for free. Ikke helt korrekt når man ser på forslaget som Frode Borge fremmet:

Kommunestyret ber rådmannen undersøke mulighetene for å kunne ha fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i samarbeid med vårt kommunale tjenestetilbud free games download pc full version german.

I likhet med noen andre (husker ikke hvem) stemte jeg forøvrig FOR dette forslaget, som ikke innebar annet enn at rådmannen skulle undersøke saken. Forslaget er forøvrig det eneste fremskrittspartiforslaget som har blitt fremmet i kommunestyreperioden 2007-2011 og som smaker av liberalistisk blåpolitikk.