Av med BUKSen – Bye bye, Barn og unges kommunestyre

Rådmannen i Sigdal fremla i dag sitt budsjettforslag i 2012 og i en serie blogginnlegg kommer jeg til å kommentere stort og smått som rådmannen skriver om sitt forslag. I første omgang trekker jeg frem Barn og unges kommunestyre som kommer til å forsvinne ut dersom rådmannen får det som han vil whatsapp op laptop downloaden gratis.

Barn og unges kommunestyre ble vedtatt opprettet 18. desember 2009. I samme møte ble det vedtatt å bruke kr 50 000 som medlemmene i BUKS skulle fordele til beste for unge i bygda. 25. november 2010 ble første møtet avholdt og det var stor glede og optimisme blant de fleste politikerne – endelig skal den yngre garde også få vise engasjement på lik linje med de voksne i kommunestyret google drive downloaden op laptop. Les artikkelen – Vi vil bli hørt i Bygdeposten 27.11.2010.

Nå er det slik at rådmannen har lett med "lys og lykte" etter nedskjæringsmuligheter og de unge har heller ikke sluppet unna office ältere versionen herunterladen. I praksis foreslår rådmannen å legge ned BUKS. Han skriver:

Det er ikke avsatt midler til videreføring av Barn og unges kommunestyre. Det har i budsjettet tidligere ikke vært avsatt faste midler til BUKS men funnet dekning innenfor rammene i løpet av året (kr. 50.000,-) mike singer for free. Sigdal kommune har imidlertid hatt et velfungerende ungdomsråd som har vært aktive og det foreslås at de involverer elevrådene på de respektive skolene mer i sine saker og dermed kan få innspill og engasjement fra elevgruppen. På denne måten mener rådmannen at involvering, engasjement og deltagelse blant barn og unge kan ivaretas.

Sitat: Budsjett 2012 – Del II ps4 vorbestelltes spiel downloaden. Sigdal kommune. Rådmannens forslag. Oktober 2011, s. 11. (ikke på nett i skrivende stund)

Så er vel spørsmålet om hvor de fagre ordene om ungdommelig deltakelse har blitt av? 

I Bygdepostens artikkel Lite å krangle om i Sigdal fra 28.11.2009 skriver journalist Birger Moen:

Sps Torstein Aasen fremmet forslag om å avsette 50 000 kroner slik at det kan settes i gang et eget kommunestyre for barn og unge. Sigdal har særlige forpliktelser på seg, ettersom de er med i et prosjekt som nettopp setter fokus på ungdom og kvinners delaktighet i politikken mp3 player downloaden youtube.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article4731267.ece

Nå er prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken avsluttet og spørsmålet er om fagre løfter får fokus selv om de statlige prosjektmidlene ikke lenger eksisterer?

For det første reagerer jeg på at rådmannen har plassert ansvaret for BUKS på planområde 3 oppvekst og kultur – og på den måten overlatt til en sektor å finne plass til et politisk organ som skal tenke helhetlig på barn og unge i alle politiske sammenhenger piano tiles 3 kostenlos herunterladen. Barn og unges kommunestyre bør plasseres i planområde 1 sentrale styringsorgan/politikk som omfatter det sentrale politiske apparat med kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, kontrollutvalg, eldreråd og ordfører. Hva er i tilfelle forskjellen mellom BUKS og kommunestyre/eldreråd?

For det andre er det en vei å gå for å minske pengebruken i BUKS windows defender downloaden windows 10. Jeg erindrer at jeg fikk bakoversveis da jeg fikk med meg at medlemmene i BUKS fikk vanlig "voksen" møtegodtgjørelse – flerfoldige tusenlapper forsvant før tildelingen. For undertegnede som har hatt to gutter som medlemmer, må jeg si det var litt av en "fest" på gutterommet da minstemann med 30 spenn i uka mottok et par-tre hundrelapper for et møte som varte i underkant av en time Download ls17 for free. BUKS bør således ha en annen møtegodtgjørelse og i tillegg gjennomføre sine møter i skoletiden for å senke administrative kostnader.

Kommunestyret i Sigdal bør i sitt julemøte vedta å flytte BUKS til planområde 1 og samtidig gi plass til en sum penger slik at BUKS kan fortsette å "leke" politikk – det er vel slik det blir rekruttering av politikere download sea maps for free? Så kanskje neste folkevalgtseminar kan foregå et annet sted enn på Tyrifjord hotell?

Selv om rådmannen vil ta av BUKSen, så regner jeg med at det er flere enn undertegnede som vil kle opp BUKS-medlemmene til å bli noe annet enn fagre løfter som ble gitt i førvalgstidene?

Mer penger til barnevernet i Sigdal

Barnevernstjenesten i Sigdal er kanskje den viktigste tjenesten kommunen tilbyr sine innbyggere. Det er viktig å formidle til alle innbyggere at barnevernet er noe ganske annet enn slik det ofte fremstilles i media – noen mennesker som i nattens mulm og mørke kommer hjem til folks hus for å reise avgårde med vanskjøtte barn. Nå har Sigdal fått øremerkede midler fra staten for å sikre en enda bedre barnevernstjeneste!

Barnevernet skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at unge får gode og trygge oppvekstvilkår» (sitat fra handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 med budsjett 2011 – s. 52). Men det er utvilsomt et stadig økende behov for barnevernstjenesten i Sigdal – selv om om man nok inntil for få år siden hadde en (feilaktig?) oppfatning av at «på bygda er ting i orden» audio driver windows xp download free chip.

Rådmannen skriver:

I barnevernstjenesten i Sigdal ser man en betydelig økning av antall bekymringsmeldinger, undersøkelsessaker, nemndsaker og barn plassert i fosterhjem. Utfordringene i
barneverntjenesten har eskalert betydelig de siste årene. I tilegg til at det etter lov om barneverntjenester er økte krav i forhold til oppfølging av de enkelte saker. Kompleksiteten i sakene krever at det hovedsakelig er påkrevet med to saksbehandlere pr. sak. Den ansatte arbeider alene i ferier og det er ikke forsvarlig half life 2 gratis herunterladen. I Sigdal har det fra 2008 til utgangen av 2009 vært en økning på 250 prosent av barn som er plassert utenfor hjemmet. I første halvår 2010 er det økt med 160 prosent i antall bekymringsmeldinger fra siste halvår i fjor. Det er 100 prosent økning i antall undersøkelsessaker mot siste halvår i fjor. Det er flere fosterhjem som har sagt opp siden mai 2010, dette medfører omfattende arbeid og tett oppfølging av barna, nye fosterhjem og foreldre.

Antall årsverk står ikke i forhold til økningen av saksbehandlingsmengden. Dette får konsekvenser i form av at barneverntjenesten ikke klarer å følge opp sakene slik det er
påkrevet i loven urkunde alte schachtel kostenlos downloaden. Det er svikt i internkontrollen og manglede dokumentasjon på arbeidet som blir gjort i de enkelte saker.

Dersom Sigdal kommune har som intensjon å ha en forsvarlig barneverntjeneste og beholde de ansatte, må denne styrkes betydelig, eller så må en interkommunal sammenslåing
foretas.

Likevel ser man en positiv utvikling i forhold til barnevernstjenestens samarbeid med de ulike etater. Det er flere samarbeidsfora hvor intensjonen er å komme inn på et tidlig
tidspunkt for å få til et helhetlig barnevern. Gjennom samarbeidsforaene oppnår man løsningsorienterte tiltak til barnas beste. Selv om antall saker i barnevernstjenesten i Sigdal er mindre enn for Buskerud, ser man en positiv fremgang i saker og gode tilbakemeldinger fra barna som mottar tjenester fra barnevernstjenesten download the driver for free. Denne type tillitt krever tid og faglig god jobbing.

Barnevernstjenesten i Sigdal har god erfaring med å samarbeide med barna også etter fylte atten år, og intensjonen er å sørge for at de får utdannelse og at de står på egne bein fra de er 23 år. Dette ettervernet er kostbart i de årene det pågår, men det er en samfunnsgevinst på sikt.

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 med budsjett 2011 (side 52-53)

Varskoet viser med all tydelighet at situasjonen vil forverres og at noe må gjøres. Enn så lenge er det ikke mange av oss politikere som ønsker å vurdere interkommunal sammenslåing (slik vi har gjort det tidligere i f.eks. PPT – pedagogisk-psykologisk tjeneste), vi ønsker at problemene blir løst i nærmiljøet German language for office 2016. Men den dagen de ansatte ved barnevernstjenesten i Sigdal ikke makter mer og statlige krav i forhold til behandlingstid osv. ikke oppfylles i den grad det er nødvendig, må selvsagt alle steiner snus.

I første omgang vil jeg berømme hvordan barnevernstjenesten har blitt mer synlig i kontakt med andre etater. Selv om barneombud Reidar Hjermann var «sjokkert» over at ungdom selv ikke var informert om mulighetene for å kontakte barnevernstjenesten i bygda (uttalt da han var på besøk i Sigdal 7. april – dette ser jeg på som et rent populistisk utspill, Hjermann hadde nok gjort klokt i å innhente informasjon om hvordan barnevernstjenesten i Sigdal jobber), ser jeg det som mye viktigere at barnevernet ikke lukker seg bak taushetsplikten og drodler med sine egne ting harry potter hörbuch englisch download mp3 kostenlos. Jeg sakser følgende som gir et godt inntrykk av hvordan barnevernet jobber i Sigdal:

I Sigdal kommune har barneverntjenesten jobbet frem tett samarbeid med de ulike etatene. Det er flere samarbeidsfora hvor intensjonen er å komme inn på et tidlig tidspunkt for å få til et helhetlig barnevern. Gjennom helsestasjonen foretas det grundig kartlegging allerede før barna blir født. Vi samarbeider i et forebyggende team hvor helsesøster kan følge opp enkelte barn gjennom samtaler. Barneverntjenesten har også nært samarbeid med psykiatrien, hvor tjenestene samspiller på en måte som totalt sett styrker familien threema app kostenlos download android. Gjennom samtykke fra familien avklarer man de ulike rollene og hvordan man jobber med psykiatrien for å styrke foreldrenes psykiske helse, og gjennom helsestasjonen jobber med å styrke barnas psykiske helse og barnevernstjenestens rolle med å jobbe med økt foreldrekompetanse og ivaretakelse av barnas totale behov. Ungdomskontakt, politi og barnevern samarbeider nært. Blant annet følger politiet opp tips som er fanget opp gjennom ungdomskontakt og barnevernstjenesten, og tiltak settes i verk umiddelbart. Gjennom samarbeid med skolene jobbes det med å kartlegge situasjonen for nyinnflyttede barn. Dette for å få integrert barna og familien i lokalsamfunnet og sikre eventuelle behov hos barna dokumentationen herunterladen. Gjennom samarbeidsforaene oppnår man løsningsorienterte tiltak til barnas beste. Det er en etablert holdning i etatene å ville samarbeide og samhandle tverretatlig. Sigdal kommune har dermed lykkes med samarbeid på tvers av etatsgrensene. Dette gir en god kvalitet i oppfølgingen av den enkelte familie.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3153&DAAID=6 (side 417)

Det er utrolig, men faktisk sant at staten av og til innser at det er behov for øremerkede midler for å tvinge kommunene til å løse enkelte viktige oppgaver. Så også når det gjelder barnevernet i Norge. I statsbudsjettet for 2011 avsatte derfor regjeringen 240 millioner kroner til en øremerket styrking av det kommunale barnevernet download mp3 converter. Enda viktigere er det at midlene skal videreføres også utover 2011. Midlene skulle administreres gjennom fylkesmannen. Kommunestyret vedtok 17. desember 2010 å søke om slike midler.

Selv om det var rift om pengene og vi ikke fikk like mye som vi hadde søkt om (naturlig nok, Sigdal er ikke den eneste kommunen som sliter med økt behov for barnevernstjenester), fikk Sigdal kommune i brev av 8. mars 2011 tilsagn om et tilskudd på kr 450 000 til en saksbehandlerstilling og et tilskudd på kr 26 500 til kompetansehevingstiltak til styrking av det kommunale barnevernet i 2011 (se hele brevet fra Fylkesmannen her) spiegel audio herunterladen.

Forhåpentligvis bidrar de økte midlene til å gi et enda bedre tilbud til barn, unge og foreldre.